Alternative descriptive text

Telenors Uppförandekod

Detta är vårt affärsetiska åtagande. Uppförandekoden utgör vår grund och fastställer kraven för vårat uppförande som Telenoranställda.

Uppförandekodens principer utgör grunden för vår etiska kultur och definierar kärnan i vårt affärsuppförande.

Vi följer regler

Vi följer lagar, regler och vår policy och om de står i konflikt med varandra upprätthåller vi högsta standard

Vi är ansvariga för våra handlingar

Vi söker aktivt information, förstår vårt ansvar och vår bredare påverkan på de samhällen där vi är verksamma

Vi är transparenta och ärliga

Vi är öppna och ärliga med våra utmaningar

Vi ifrågasätter

Vi ställer frågor och ifrågasätter när vi känner oss osäkra och vi uppmuntrar andra att göra det genom att skapa en kultur där repressalier för den som rapporterar en oro i god tro inte accepteras

Innehåll