Telenors vedtekter ble sist besluttet endret 7. mai 2024.

§1

Selskapets navn er Telenor ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§3

Selskapets virksomhet er å drive telekommunikasjonsvirksomhet og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper, eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§4

Selskapets aksjekapital er 8 210 099 934 kroner fordelt på 1 368 349 989 aksjer, hver pålydende 6 kroner.

§5

Styret skal bestå av minst fem og maksimum tretten medlemmer.

§6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, konsernsjef alene eller av to av styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§7

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 15 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for inntil to år om gangen. Ti medlemmer og tre varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. Fem medlemmer med varamedlemmer og to observatører med varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte i samsvar med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder blant sine aksjonærvalgte medlemmer. Bedriftsforsamlingen kan selv vedta instruks for bedriftsforsamlingen.

§8

Selskapets generalforsamling ledes av bedriftsforsamlingens leder.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen skal holdes, eller innen slik senere frist som fastsettes av styret.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

  2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Selskapets generalforsamlinger kan holdes i Oslo kommune.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

§9

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteens mandat er å avgi innstilling til:

  • generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer med varamedlemmer for disse til bedriftsforsamlingen, samt honorar til bedriftsforsamlingen;

  • generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen, samt honorar til valgkomiteen;

  • bedriftsforsamlingen om valg av styreleder og aksjonærvalgte medlemmer til styret, samt honorar til styret; og

  • bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen og leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere, og som skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse.

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, likevel slik at bedriftsforsamlingens leder skal velges til valgkomiteens leder og skal velges av bedriftsforsamlingen. Av de øvrige tre medlemmer skal minst ett medlem være aksjonærvalgt medlem eller varamedlem av bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år av gangen. Dersom et medlem av valgkomiteen valgt av generalforsamlingen fratrer sitt verv i valgperioden, kan valg av nytt medlem bli foretatt av påfølgende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen.