Styring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse forutsetter et rammeverk av regler og prosedyrer for hvordan Telenor styrer og kontrollerer sin forretningsvirksomhet. God eierstyring og selskapsledelse innebærer å etablere en robust plattform for et slikt rammeverk og innføre verdiene våre slik at vi sikrer en størst mulig verdiskaping for Telenors interessenter.

Telenor mener god eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for verdiskaping, tillitsbygging og kapitaltilgang

Styringsprinsipper

For å sikre en sterk og bærekraftig eierstyring og selskapsledelse, er det viktig at Telenor sørger for en god og sunn forretningspraksis, pålitelig finansrapportering og en kultur der lover og regler overholdes.

Telenor har styrende dokumenter som fastsetter prinsippene for selskapets forretningsdrift. Disse gjelder for alle Telenor-virksomheter. Telenors styringsregime er godkjent av styret i Telenor ASA.

Tillit og åpenhet

Vi mener at god eierstyring og selskapsledelse betinger åpenhet og et samarbeid basert på tillit mellom alle parter: eierne, bedriftsforsamlingen, styret og ledelsen, ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Telenor fremlegger både finansiell og ikke-finansiell informasjon i sin rapportering, og legger vekt på åpenhet slik at interessenter skal kunne fatte beslutninger på et velinformert grunnlag.

Anvendelse av verdier for å skape verdier

Prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse er gjenspeilet i våre verdier – Make it easy. Keep promises. Be respectful. Be inspiring. Ved å anvende våre verdier i det vi gjør som organisasjon, skaper vi verdier og opprettholder en sunn bedriftskultur.

Lover og regler

Telenor er underlagt bestemte lover og regler i alle land der konsernet driver forretningsvirksomhet. Telenors aksjer er notert på Oslo Børs. Som utsteder av aksjer må selskapet overholde norske regler for aksjehandel og aksjeselskaper.

Overholdelse av lover og regler

Telenor-konsernet har utarbeidet et sett med styrende dokumenter, deriblant forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) samt policier (Group Policies) og tilhørende manualer (Group Manuals) for å sikre god og effektiv styring og kontroll. Slike interne regler tilpasses og implementeres i alle selskaper der Telenor-konsernet har operasjonell kontroll.

Telenor-konsernet jobber kontinuerlig med å sikre at styrende dokumenter, opplæring og kontrollrutiner er relevante og tilstrekkelige. De skal oppfylle våre egne krav, men også berettigede forventninger fra andre interessenter. Vi arbeider systematisk for å sikre etterlevelse av lover og regler.

I 2011 ble HSSE-komiteen utvidet og fikk nytt navn – Etikk- og samfunnsansvarskomiteen. Komiteen bistår styret i dets arbeid på ansvarsområdene som gjelder etikk og etterlevelse, samfunnsansvar, HSSE og bærekraft i leverandørkjeden.

Varsling

Ansatte som blir oppmerksomme på mulige overtredelser oppfordres til å rapportere dette til nærmeste leder eller Local – eller Group Ethics & Compliance Officer. Det å unnlate slik rapportering er i seg selv et brudd på Telenors Code of Conduct.

Telenor har opprettet en direktelinje til Compliance (Hotline to Compliance) for hele konsernet. Direktelinjen er ikke bemannet døgnet rundt, men mulige brudd kan likevel rapporteres på offisielt lokalt språk per telefon, e-post eller post 24 timer i døgnet, året rundt. Hvis det er ønskelig, kan mulige brudd rapporteres og behandles konfidensielt.

Telenor tillater ikke represalier av noe slag mot personer som i god tro rapporterer om overtredelser eller mulige overtredelser. Uønsket adferd som kan føre til disiplinærtiltak omfatter også unnlatelse av umiddelbart å si fra om kjente eller mulige brudd.

Samfunnsansvarlig forretningsdrift

Vårt arbeid for å sikre en samfunnsansvarlig forretningsdrift omfatter mer enn bare god forretningsetikk på alle nivåer. Det dreier seg om hvordan vi behandler våre ansatte, vårt forhold til naturen og miljøet som omgir oss, vår innsats for å levere trygge produkter, samt en rekke andre faktorer. Les mer om samfunnsansvar i Telenor.

For mer informasjon om eierstyring og selskapsledelse, se Telenor Groups Årsrapport for 2020