Bharti Airtel to take ownership of Telenor’s operations in India

Press release
Fornebu
13 minute read
Telenor ASA has on 23 February 2017 entered into a definitive agreement with Bharti Airtel Limited (Airtel), whereby Airtel will take full ownership of Telenor India.
(Fornebu, Norway - 23 February 2017) - Telenor ASA has on 23 February 2017 entered into a definitive agreement with Bharti Airtel Limited (Airtel), whereby Airtel will take full ownership of Telenor India.

Airtel is India’s largest wireless operator with over 269 million subscribers and a revenue market share of over 33 per cent. As the new owner, Airtel will take over Telenor India’s spectrum, licenses and operations, including its employees and customer base of 44 million. Telenor’s operations and services will continue as normal until the completion of the transaction.

“We believe today’s agreement is in the best interest of our customers, employees and Telenor Group. Finding a long term solution to our India business has been a priority for us, and we are pleased with our agreement with Airtel. The decision to exit India has not been taken lightly. After thorough consideration, it is our view that the significant investments needed to secure Telenor India’s future business on a standalone basis would not have given an acceptable level of return,” says Sigve Brekke, Chief Executive Officer of Telenor Group.

Gopal Vittal, Managing Director and CEO (India and South Asia), Bharti Airtel, says, “The agreement underlines our commitment to lead India’s digital revolution by offering world-class and affordable telecom services through a robust spectrum portfolio spread across multiple bands. On completion, the proposed acquisition will undergo seamless integration, both on the customer as well as the network side, and further strengthen our market position considerably in several key circles. The customers of Telenor India will be able to enjoy India’s widest and fastest voice & data network, and a range of Airtel’s world-class products and services.”

The transaction will not trigger any impairment. As of fourth quarter 2016, the remaining value of tangible and intangible assets in Telenor India amounted to NOK 0.3 billion.

According to the agreement, Airtel and Telenor India will merge and Airtel will take over Telenor India as soon as all necessary approvals are received. As part of the agreement, Airtel will take over outstanding spectrum payments and other operational contracts, including tower lease.

The transaction is subject to requisite regulatory approvals, including approvals from the Department of Telecommunications in India (DoT) and the Competition Commission of India. The exposure to claims related to the period Telenor owned the business, will remain with Telenor.

The transaction is expected to close within 12 months. With effect from first quarter 2017, Telenor India will be treated as an asset held for sale and discontinued operations in Telenor Group’s financial reporting.

Telenor announced its entry into India in 2008. In 2016, Telenor India’s revenues were NOK 6.0 billion and the operating cash flow was NOK -0.4 billion. Telenor services are commercially available in six telecom circles in India (Andhra Pradesh, Bihar & Jharkhand, Gujarat, Maharashtra, UP East and UP West), and the company also has spectrum in Assam.

About Telenor Group Telenor Group is one of the world’s major mobile operators, with reported revenues of NOK 131 billion in 2016. We keep 214 million mobile subscribers connected in 13 markets across Scandinavia, Central Eastern Europe, and Asia. Our 36,000 employees are committed to responsible business conduct and being our customers’ favourite partner in digital life. Connecting the world has been Telenor’s domain for more than 160 years, and we are driven by a singular vision: to empower societies.

About Bharti Airtel Bharti Airtel Limited is a leading global telecommunications company with operations in 17 countries across Asia and Africa. Headquartered in New Delhi, India, the company ranks amongst the top 3 mobile service providers globally in terms of subscribers. In India, the company's product offerings include 2G, 3G and 4G wireless services, mobile commerce, fixed line services, high speed home broadband, DTH, enterprise services including national & international long distance services to carriers. In the rest of the geographies, it offers 2G, 3G and 4G wireless services and mobile commerce. Bharti Airtel had over 368 million customers across its operations at the end of January 2017. To know more please visit, www.airtel.com

Investor Contacts
Marianne Moe, Mobile: (+47) 9161 7631, marianne.moe@telenor.com
Helge Øien, Mobile: (+47) 9131 9242, helge.oien@telenor.com

Media Contacts
Meera Bhatia, Mobile: (+47) 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com
Glenn Mandelid, Mobile: (+47) 9266 1300, glenn.mandelid@telenor.com

 

Norwegian version of press release


Bharti Airtel overtar Telenors indiske virksomhet

(Fornebu, Norge - 23. februar 2017) – Telenor ASA har 23. februar 2017 inngått en avtale med Bharti Airtel Limited (Airtel) om at Airtel tar over Telenor India.

Airtel er Indias største mobiloperatør med over 269 millioner abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning. Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.

«Dagens avtale er til det beste for våre kunder, ansatte og for Telenor-konsernet. Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel. Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning», sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

«Avtalen med Telenor viser vår vilje til å lede an i Indias digitale revolusjon. Det gjør vi gjennom å tilby verdensledende og rimelig telekomtjenester via en robust frekvensportefølje i ulike bånd. Ved gjennomføring av transaksjonen vil vi sørge for en så sømløs integrasjon av både kunder og nettverk som mulig, og ytterligere styrke vår markedsposisjon betydelig i flere sentrale telekomsirkler. Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester», sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.

Transaksjonen vil ikke føre til nedskrivninger hos Telenor. Per fjerde kvartal 2016 var gjenstående verdi av materielle og immaterielle eiendeler i Telenor India 0,3 milliarder kroner.

I henhold til avtalen vil Airtel og Telenor India fusjonere, og Airtel vil ta over Telenor India så snart alle nødvendige godkjennelser foreligger. Avtalen innebærer at Airtel vil ta over fremtidige frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, inkludert kontrakter for tårnleie.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse, inkludert godkjennelse fra det indiske telekomdepartementet (DoT) og indiske konkurransemyndigheter. Telenor vil beholde eksponeringen mot krav fra DoT, relatert til perioden Telenor har eid virksomheten.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført innen 12 måneder. I Telenor-konsernets finansielle rapportering vil Telenor India fra og med første kvartal 2017 bli behandlet som holdt for salg og avviklet virksomhet.

Telenor kunngjorde planene om å gå inn i det indiske markedet i 2008. I 2016 var Telenor Indias omsetning 6,0 milliarder kroner og selskapets operasjonelle kontantstrøm var -0,4 milliarder kroner. Telenor har virksomhet i seks telekomsirkler i India (Andhra Pradesh, Bihar & Jharkhand, Gujarat, Maharashtra, UP East og UP West) og eier i tillegg frekvenser i Assam.

Om Telenor Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper med en omsetning i 2016 på 131 milliarder kroner. Vi har 214 millioner mobilabonnenter i 13 land i Skandinavia, Sentral- og Øst Europa og Asia. Telenors mål er å være kundenes foretrukne partner i deres digitale liv, og våre 36 000 ansatte arbeider hver dag med å oppfylle denne målsetningen på en forsvarlig måte. Å knytte verden tettere sammen har vært Telenors virksomhet i over 160 år, og vi motiveres av en felles visjon: å bidra til utvikling av samfunnene vi er en del av – «Empower societies».

Om Bharti Airtel Bharti Airtel Limited er en ledende global telekomoperatør med virksomhet i 17 land i Asia og Afrika. Selskapet er blant verdens tre største mobiloperatører, målt i antall kunder, og har hovedkontor i New Dehli i India. I India tilbyr selskapet mobiltjenester via 2G, 3G og 4G, mobil e-handel, fasttelefoni, høyhastighets bredbånd, paraboltjenester og tjenester til bedriftsmarkedet, inkludert nasjonal og internasjonal langdistansetjenester for operatører. I øvrige markeder tilbyr Bharti Airtel mobiltjenester via 2G, 3G og 4G og mobil e-handel. Bharti Airtel har over 368 millioner kunder totalt per januar 2017. Se www.airtel.com for ytterligere informasjon.

Investorkontakt
Marianne Moe, mobil: (+47) 9161 7631, marianne.moe@telenor.com
Helge Øien, mobil: (+47) 9131 9242, helge.oien@telenor.com

Pressekontakt
Meera Bhatia, mobil: (+47) 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com
Glenn Mandelid, mobil: (+47) 9266 1300, glenn.mandelid@telenor.com