Varför har vi en Uppförandekod

Att vara ett högpresterande företag handlar inte bara om prestationer, mål och framgång. Det handlar också om hur vi beter oss mot varandra och världen runt omkring oss. Vi vill vara en pålitlig partner - till våra kunder, aktieägare och kollegor, och till våra affärspartners och i de samhällen där vi är verksamma. Vår verksamhet bygger på detta förtroende och vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt, etiskt och lagligt sätt. Uppförandekoden utgör grunden för vår företagskultur och ställer höga krav på integritet i alla affärer vi gör. Alla på Telenor måste följa dessa riktlinjer. Vi fattar beslut varje dag som kan påverka vårat anseende. Ett oinformerat beslut, även om det gjorts med bästa avsikter, kan skada vårat anseende.

Uppförandekodens principer fastställer de grundläggande kraven för vårat uppförande i Telenor. Varje avsnitt i Uppförandekoden innehåller specifika krav och vägledning för kritiska riskområden. Uppförandekoden hjälper oss alla att fatta välgrundade beslut och tydliggör vem du ska vända dig till för mer information och vägledning.

Uppförandekodens principer

Uppförandekodens principer utgör grunden för vår etiska kultur och definierar kärnan i vårat affärsuppförande.

Vi följer regler
Vi följer lagar, regler och vår policy och om de står i konflikt med varandra, upprätthåller vi högsta standard

Vi är ansvariga för våra handlingar
Vi söker aktivt information, förstår vårat ansvar och vår bredare påverkan på de samhällen där vi är verksamma

Vi är transparenta och ärliga
Vi är öppna och ärliga med våra utmaningar

Vi ifrågasätter
Vi ställer frågor när vi känner oss osäkra och rapporterar tveksamheter utan rädsla för repressalier

Vem måste följa Uppförandekoden

Uppförandekoden gäller samtliga anställda och alla som representerar Telenor, inklusive styrelsen. Vi förväntar oss att våra leverantörer, konsulter och andra affärspartners förbinder sig att följa och upprätthålla samma höga etiska normer som vi själva strävar efter.

Hur ska Uppförandekoden användas

De fyra principerna i Uppförandekoden och de specifika kraven i Uppförandekodens olika avsnitt utgör våra grundläggande skyldigheter. Ytterligare krav i våra policyer och manualer måste också förstås och följas. I slutet av varje avsnitt i Uppförandekoden hittar du länkar till tillämpliga policyer och manualer samt länkar till tillgängliga riktlinjer, praktiska verktyg, övningsmaterial och annan användbar information.

Uppförandekoden fastställer tydliga krav för att hantera vår dagliga verksamhet och vägleda oss när vi konfronteras med utmaningar och etiska dilemman. Du kan alltid kontakta din arbetsledare eller Compliance-funktionen om du har frågor eller funderingar. Du kan också söka råd, anonymt om du vill, via vår Integrity Hotline.

Uppförandekoden kan inte täcka varje dilemma eller situation som vi kommer att möta i vår verksamhet. Det kommer att fortsätta finnas affärsutmaningar och osäkerhet när det gäller den legala och regulatoriska utvecklingen. I sådana fall är vi inte befriade från skyldigheten att upprätthålla de högsta etiska normerna, utan vi bör söka vägledning för att hjälpa oss att fatta rätt beslut. Förutom att vi sätter våra egna etiska standarder kräver Uppförandekoden att vi följer tillämplig lagstiftning. Du bör alltid bekanta dig med relevant lagstiftning för området där du arbetar och söka vägledning från Legal om du har frågor.

Vad förväntas av oss som anställda

Som anställd hos Telenor förväntas du att:

 • alltid agera med hög integritet
 • läsa, förstå och följa Uppförandekoden, policyer och manualer
 • ta upp problem enligt vad som beskrivs i avsnittet "Hur vi rapporterar/ifrågasätter"
 • i tid genomgå utbildningar som krävs för din roll
 • veta när och hur du söker ytterligare vägledning
 • fullständigt och öppet samarbeta i alla compliance-utredningar
 • undvika allt som kan vara olagligt, oetiskt eller som kan skada Telenors anseende

Vad förväntas av våra ledare

Ledare i Telenor förväntas inte bara följa kraven ovan utan även att:

 • sätta "Tone from the Top" och kommunicera regelbundet om vikten av compliance
 • identifiera och förutse compliance-risker som påverkar teamets verksamhet
 • proaktivt identifiera åtgärder för att minimera compliance-risker
 • se till att teammedlemmar är tillräckligt utbildade och förberedda på att hantera relevanta dilemman och vid behov ge vägledning
 • främja en miljö med öppen rapportering för att säkerställa att alla teammedlemmar är bekväma med att ta upp frågor utan rädsla för repressalier
 • ställa höga krav på integritet som ett kriterium i rekryterings- och marknadsföringsprocesser
 • aktivt delta i compliance-processer och governance i Telenor