Hur vi rapporterar/ifrågasätter

En av Uppförandekodens principer är att vi ifrågasätter (”We speak up”). Vi vänder oss till våra chefer och Compliance-funktionen när vi har frågor om huruvida aktiviteter överensstämmer med vår Uppförandekod. Vi ifrågasätter och rapporterar alltid incidenter som vi tror kan bryta mot vår Uppförandekod eller tillämplig lag. Genom rapportering möjliggör vi för Telenor att uppfylla löftet om att vara en legal och etisk verksamhet och vi hjälper företaget att skydda sitt goda anseende. Detta är ett ansvar som vi alla Telenoranställda delar.

Det kräver ibland mod att träda fram och dela dina farhågor. Om du är obekväm med att diskutera eller rapportera en incident till din chef eller Compliance-funktionen, kan du använda dig av vår Integrity Hotline som är tillgänglig för alla anställda, affärspartners och andra intressenter. Integrity Hotline är utformad för att skydda integriteten för de individer som rapporterar en incident, och de individer som omnämns i den inrapporterade händelsen. Detta möjliggörs genom att vår hotline driftas av en oberoende tredje part. Alla incidenter behandlas strikt konfidentiellt och endast ett fåtal individer har tillgång till informationen. Hotline är alltid öppen och finns tillgänglig på de flesta språk. Du kan välja att vara anonym. Din identitet är skyddad om du inte vill något annat.

Alla inrapporterade incidenter tas seriöst och får en objektiv och rättvis uppföljning. Incidenterna mottas och granskas av Group Internal Audit & Investigation (GIAI) först. För incidenter som berör allvarliga anklagelser eller frågeställningar kommer GIAI att genomföra en oberoende utredning för att klargöra relevant fakta. Andra incidenter utreds lokalt av en utsedd oberoende avdelning. Alla berörda avdelningar ska behandla information med högsta sekretess för att säkerställa processens integritet.

En viktig del av vårt compliance-program är att vidta korrigerande åtgärder och i förekommande fall, disciplinära påföljder. Compliance-funktionen stödjer ledningen vid samtliga incidenter genom att utreda de problem som rapporterats och för att avgöra om disciplinära eller korrigerande åtgärder bör vidtas. Den som bryter mot lagen, Uppförandekoden eller en Telenorpolicy eller manual kan vara föremål för disciplinära åtgärder, till och med uppsägning. Sådana överträdelser kan skada Telenors anseende och resultera i kommersiell förlust, och lagöverträdelser kan utsätta Telenor, och även den enskilda, för böter, påföljder, skadestånd och i vissa fall fängelse.

Det är viktigt att komma ihåg att vi alla kan rapportera misstänkt eller olagligt beteende utan att vara oroliga för repressalier. Telenor tolererar inte några repressalier mot den som anmäler något i god tro.