Hvorfor har vi etiske retningslinjer?

Vi ønsker å være en troverdig partner – for kunder, aksjeeiere, kolleger, forretningspartnere og samfunnene vi driver forretninger i. Forretningsdriften vår avhenger av denne tilliten, og vi forplikter oss til å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i tråd med lover og regler. De etiske retningslinjene er grunnlaget for forretningskulturen vår og legger listen høyt for integritet i vår virksomhet. Alle i Telenor må følge disse retningslinjene. Hver dag tar vi avgjørelser som kan påvirke vårt omdømme. En avgjørelse som er tatt på ufullstendig grunnlag, selv med de beste intensjoner, kan skade omdømmet vårt.

Codes of Conduct beskriver hovedprinsippene for de viktigste etiske kravene for driften av Telenor. Retningslinjene beskriver spesifikke krav og gir veiledning innenfor de viktigste risikoområdene. De etiske retningslinjene skal hjelpe oss til å ta gode avgjørelser og beskrive hvor vi kan finne mer informasjon og veiledning.

Hovedprinsipper

Hovedprinsippene danner grunnlaget for den etiske kulturen vår og beskriver kjernen i forretningsdriften vår.

Vi følger spillereglene

Vi følger lover, forskrifter og retningslinjene våre. Hvis det ikke skulle være samsvar mellom disse, følger vi den høyeste standarden.

Vi tar ansvar for handlingene våre

Vi søker aktivt informasjon, forstår ansvaret vårt og anerkjenner at vi påvirker de lokalsamfunnene vi driver forretninger i.

Vi er transparente og ærlige

Vi er åpne og sannferdige om utfordringene våre.

Vi stiller spørsmål

Vi stiller spørsmål når vi er i tvil og tar opp bekymringer uten å frykte represalier.

Hvem må følge disse retningslinjene?

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte og alle som handler på vegne av Telenor, inkludert styret. Vi forventer at våre forhandlere, leverandører, entreprenører og andre forretningspartnere forplikter seg til og overholder samme høye etiske standard som vi selv følger.

Hvordan bruker man retningslinjene?

De fire hovedprinsippene og de spesifikke kravene under retningslinjenes temaer utgjør de grunnleggende forpliktelsene våre. Andre krav i retningslinjer og veiledninger må også forstås og overholdes. I slutten av hver seksjon finner du lenker til aktuelle retningslinjer og veiledninger og dessuten lenker til andre relevante retningslinjer, praktiske verktøy, opplæringsmateriell og nyttige ressurser.

De etiske retningslinjene beskriver tydelige krav til bruk i den daglige driften og som veiledning når vi står overfor utfordringer og etiske dilemmaer. Du kan alltid kontakte nærmeste leder eller Compliance Officer, hvis du har spørsmål eller bekymringer. Du kan også søke råd via Integrity Hotline – anonymt dersom du ønsker det.

Retningslinjene dekker ikke alle mulige dilemmaer eller situasjoner vi kan komme opp i. Det vil fortsatt oppstå utfordringer, og arbeidet kan utvikle seg på måter som gjør oss usikre på hvordan vi skal handle for å holde oss innenfor lover og regler. I slike tilfeller er vi aldri fritatt fra kravet om å opprettholde en høy etisk standard, så det er derfor viktig at vi søker råd for å kunne ta riktig beslutning. I tillegg til at hovedprinsippene beskriver vår egen etiske standard, sier de at vi skal følge de lovene og reglene som gjelder. Du må alltid gjøre deg kjent med lovverket i området du arbeider i, og søke veiledning hos juristene våre hvis du har spørsmål.

Hva er forventet av oss som ansatte?

Som ansatte i Telenor er det forventet at vi

 • alltid handler med høy integritet
 • leser, forstår og følger disse retningslinjene, andre retningslinjer og veiledninger
 • tar opp eventuelle bekymringer, som beskrevet under avsnittet «Hvordan stiller vi spørsmål?»
 • søker å delta på opplæring når det er aktuelt og nødvendig
 • vet når og hvordan vi bør søke veiledning/hjelp
 • samarbeider fullt ut og med transparens i alle undersøkelser av compliance hendelser
 • unngår alle arbeidsmetoder som kan være ulovlige, uetiske eller som kan skade Telenors omdømme

Hva er forventet av lederne våre?

Lederne i Telenor er ikke bare forventet å følge kravene ovenfor, men også å;

 • gå foran som et godt eksempel og jevnlig kommunisere viktigheten av å etterleve våre etiske retningslinjer (Code of Conduct)
 • identifisere og forutse risikoområder knyttet til Compliance risiko som påvirker ditt teams arbeid
 • handle forebyggende for å redusere compliance risikoer knyttet til etterlevelse av lover og regler
 • sikre at de ansatte har nødvendig opplæring og er forberedt på å håndtere aktuelle dilemmaer, og tilby veiledning der det er nødvendig
 • legge til rette for et miljø som er åpent for varsling, slik at alle ansatte føler at de kan uttrykke bekymring uten frykt for represalier
 • bruke høy integritet som et krav i ansettelses- og forfremmelsesprosesser
 • spille en aktiv rolle i å overholde compliance- og styringsprosesser i Telenor