Et av hovedprinsippene våre er at vi stiller spørsmål. Vi spør lederne våre og Compliance, når vi er usikre på om en aktivitet er etisk riktig og er i tråd med retningslinjene våre. Vi tar alltid opp og melder inn forhold vi mener kan være brudd på retningslinjene våre eller gjeldende lovgivning. Ved å varsle bekymringer sørger vi for at Telenor kan overholde løftet om å drive på lovlig og etisk riktig vis, og at selskapet beskytter sitt gode omdømme. Dette er et ansvar vi deler som Telenor-ansatte.

Noen ganger kreves det mot for å stå frem og dele bekymringene sine. Hvis du ikke ønsker å diskutere eller varsle inn en sak til lederen din eller Compliance, kan du bruke Integrity Hotline, som er tilgjengelig for alle ansatte, forretningspartnere og øvrige aktører. Integrity Hotline er etablert for å beskytte personvernet til personer som varsler inn en bekymring, og personer som er involvert i en bekymringsmelding. Integrity Hotline er en kanal som driftes av et uavhengig selskap. Alle varslede saker behandles konfidensielt, og det er bare et svært begrenset antall personer som har tilgang til disse. Integrity Hotline er alltid åpen, og den er tilgjengelig på de fleste lokale språk. Du kan velge å være anonym. Identiteten din er konfidensiell med mindre du ønsker å identifisere deg.

Alle varslede bekymringer blir tatt seriøst og fulgt opp på en rettmessig og objektiv måte. Varslede saker mottas og gjennomgås av konsernets avdeling for internrevisjon (Group Internal Audit & Investigation). I saker der det fremsettes alvorlige anklager eller bekymringer, gjennomfører GIA & I en uavhengig undersøkelse for å avklare relevante fakta. Øvrige saker overføres til selskapet og håndteres av en utnevnt og uavhengig funksjon. Alle involverte parter må holde all informasjon strengt konfidensiell for å sikre integritet i prosessen.

En viktig del av vårt Compliance program er å gjennomføre korrigerende tiltak og gjennomføre disiplinærtiltak der det er hensiktsmessig. I alle saker vil ansatte som arbeider med Compliance, støtte ledelsen i å avgjøre om det skal iverksettes disiplinærtiltak eller korrigerende tiltak som følge av undersøkelser. Den som bryter loven, etiske retningslinjer eller andre retningslinjer fra Telenor, kan bli utsatt for disiplinærtiltak som i verste fall fører til avslutning av ansettelsesforholdet. Slike brudd kan skade Telenors omdømme og føre til kommersielle tap, og lovbrudd kan føre til at Telenor (og den som har brutt loven), blir ilagt bøter eller idømt straff, skadeserstatning eller fengselsstraff.

Det er viktig å huske at vi alle kan melde inn mistanker om uetisk eller ulovlig atferd uten frykt for konsekvenser. Telenor aksepterer ikke represalier av noe slag mot dem som varsler i god tro.