Miksi meillä on eettinen ohjeisto, miten sitä käytetään ja mitä meiltä odotetaan?

Miksi meillä on eettinen ohjeisto

Hyvin toimiva yritys ei ole pelkästään suorituskykyä, tavoitteita ja saavutuksia. Siihen kuuluu myös se, kuinka käyttäydymme toisiamme ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Haluamme olla luotettava kumppani asiakkaille, osakkeenomistajille ja kollegoille sekä yhteistyökumppaneille ja yhteisöille, joissa toimimme.

Liiketoimintamme perustuu tälle luottamukselle. Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisesti, eettisesti ja laillisesti. Tämä eettinen ohjeisto (Code of Conduct) muodostaa yrityskulttuurimme perustan ja asettaa korkeat vaatimukset liiketoimintamme rehellisyydelle. Jokaisen telenorilaisen tulee noudattaa näitä sääntöjä.

Teemme joka päivä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa maineeseemme. Ajattelematon päätös, vaikka se olisi tehty hyvässä tarkoituksessa, voi heikentää mainettamme.

Eettinen ohjeisto muodostaa perustan toiminnallemme Telenorissa. Ohjeiston eri osa-alueet sisältävät erityisiä vaatimuksia ja ohjeita kriittisiin riskitekijöihin liittyen. Eettinen ohjeisto auttaa meitä kaikkia tekemään perusteltuja päätöksiä ja löytämään lisätietoja ja ohjeita.

Eettisen ohjeiston pääperiaatteet

Ohjeiston pääperiaatteet ovat eettisen kulttuurimme perusta ja ne määrittävät tapamme toimia.

Noudatamme sääntöjä

Noudatamme lakeja ja omia ohjeitamme. Jos näiden välillä on ristiriitaa, noudatamme tiukinta vaatimusta.

Olemme vastuussa teoistamme

Etsimme aktiivisesti tietoa, ymmärrämme vastuumme ja tunnistamme laajemman vaikutuksemme yhteiskuntaan, jossa toimimme.

Olemme avoimia ja rehellisiä

Kerromme haasteistamme avoimesti ja rehellisesti.

Otamme asioita puheeksi

Kysymme, kun emme ole varmoja, ja otamme asiat rohkeasti puheeksi.

Kenen tulee noudattaa ohjeistoa

Eettinen ohjeisto koskee kaikkia Telenorin työntekijöitä ja Telenorin nimissä toimivia, mukaan lukien yhtiön hallitus. Edellytämme, että toimittajat, alihankkijat, sopimuskumppanit ja muut yhteistyötahomme noudattavat samoja korkeita eettisiä vaatimuksia, joita itse noudatamme.

Kuinka ohjeistoa käytetään

Eettisen ohjeiston neljä pääperiaatetta ja eri osa-alueisiin liittyvät erilliset vaatimukset muodostavat perusvelvoitteemme. Jokaisen tulee ymmärtää myös yhtiön politiikkojen ja ohjeistusten sisältämät velvoitteet ja noudattaa niitä. Jokaisen osa-alueen lopusta löydät linkkejä sovellettaviin politiikkoihin (Policies) ja manuaaleihin (Manuals) sekä ohjeisiin, käytännön työkaluihin, koulutusmateriaaleihin ja muihin hyödyllisiin aineistoihin.

Ohjeisto asettaa selkeät velvoitteet, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja auttavat meitä, kun kohtaamme haasteita ja eettisiä ongelmia. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet huolestunut jostakin, voit aina olla yhteydessä esihenkilöihin tai liiketoimintayksikön vaatimustenmukaisuus (compliance) -toimintoon. Lisäksi voit tehdä ilmoituksen eettisten asioiden ilmoituskanavaan (Integrity Hotline), halutessasi myös nimettömänä.

Ohjeisto ei voi kattaa kaikkia haastavia tilanteita, joita kohtaamme toiminnassamme. Liiketoimintahaasteita ja sääntelyyn liittyvää epävarmuutta esiintyy jatkuvasti. Silloinkaan emme saa jättää noudattamatta korkeita eettisiä vaatimuksia vaan meidän on etsittävä ratkaisut ja tehtävä oikeita päätöksiä.

Omien eettisten vaatimustemme lisäksi ohjeisto edellyttää, että noudatamme voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Jokaisen tulee aina tutustua paikallisiin lakeihin ja kysyä tarvittaessa neuvoa lakiasioista vastaavilta henkilöiltä.

Mitä meiltä edellytetään työntekijöinä

Telenorin työntekijänä sinulta edellytetään, että

toimit aina rehellisesti

tutustut, ymmärrät ja noudatat eettistä ohjeistoa (Code of Conduct), politiikkoja (Policies) ja manuaaleja (Manuals)

nostat huolenaiheita esille kohdan “Kuinka ottaa asioita esille” ohjeiden mukaisesti

hakeudut valmennuksiin oikea-aikaisesti

tunnistat milloin ja miten etsiä lisää neuvoja

osallistut yhteistyössä ja avoimesti määräysten noudattamista (compliance) koskevaan tutkintaan

vältät toimintatapoja, jotka saattavat olla laittomia tai epäeettisiä tai vahingoittavat Telenorin mainetta.

Mitä johdolta edellytetään

Telenorin johtohenkilöiden odotetaan noudattavan edellä mainittuja periaatteita ja sen lisäksi edellytetään, että he

näyttävät itse hyvää esimerkkiä ja viestivät säännöllisesti ohjeiden noudattamisen tärkeydestä

ennakoivat ja tunnistavat mahdollisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta aiheutuvia liiketoiminnan riskejä

ryhtyvät jo ennakolta toimenpiteisiin vähentääkseen riskiä ohjeiden vastaisesta toiminnasta

varmistavat tiimeille riittävän valmennuksen sekä valmiuden ratkaista keskeisiä ongelmia ja tarjoavat tarvittaessa opastusta

ylläpitävät avointa raportointikulttuuria varmistaakseen, että kaikki tiimin jäsenet voivat huoletta nostaa esiin epäkohtia ilman pelkoa seuraamuksista

noudattavat äärimmäistä rehellisyyttä rekrytointi- ja nimityskäytännöissä

osallistuvat aktiivisesti Telenorin menettelyohjeiden noudattamisen valvontaan.