Vad vi behöver känna till

 • En intressekonflikt uppstår när vårat privata intresse står i konflikt med eller kan upplevas stå i konflikt med Telenors affärsintressen
 • Privata intressen inkluderar våra ekonomiska intressen, affärsmöjligheter, sysselsättning utanför Telenor eller intressen hos människor nära oss, såsom familjemedlemmar, privata vänner eller affärsbekanta
 • Även en upplevd intressekonflikt kan göra att vår integritet ifrågasätts och påverka vårat anseende på ett negativt sätt
 • Alla beslut som fattas på Telenors vägnar ska baseras på en objektiv och rättvis bedömning av bolagets affärsintresse utan påverkan av våra privata intressen
 • Öppenhet och transparens är nödvändigt för att hantera faktiska, potentiella eller upplevda intressekonflikter
 • En intressekonflikt kan förekomma, även om företaget gynnas på något sätt

Vad som förväntas av oss

 • Vi undviker intressekonflikter och andra situationer som kan påverka vår bedömning
 • Vi distanserar oss från situationer och beslut där vi har en potentiell eller upplevd intressekonflikt
 • Vi berättar om faktiska, potentiella och upplevda intressekonflikter omedelbart för vår chef
 • Vi arbetar med vår chef för att lösa intressekonflikter och dokumenterar våra beslut och åtgärder
 • Vi involverar alltid Compliance-funktionen om en intressekonflikt inte kan undvikas
 • Vi tar oss inte an externa uppdrag eller positioner som kan påverka eller upplevas påverka vårat ansvar att agera för Telenors bästa
 • Vi erhåller skriftligt godkännande från vår chef innan vi tar oss an externa styrelseuppdrag eller andra uppdrag, och sparar dessa handlingar i enlighet med företagets processer och rutiner

Vad vi ska se upp för

 • Vi har ett ekonomiskt intresse eller annat intresse för en befintlig eller potentiell affärspartner till Telenor
 • Vi har externa uppdrag eller positioner som kan stå i konflikt med vår förmåga att genomföra våra arbetsuppgifter på Telenor
 • Vi rekryterar, anställer eller är ansvarig ledare för en familjemedlem, en vän eller en person med vilken vi har ett nära personligt förhållande
 • Vi blir personligen erbjudna någonting värdefullt av befintliga eller potentiella affärspartners, inklusive gåvor, rabatter eller andra förmåner
 • En affärspartner till Telenor tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla tjänster till oss som privatperson

Ytterligare information