Vad vi behöver känna till

 • Vi har alla ett ansvar för att skapa en trygg, hälsosam och säker arbetsmiljö för alla anställda, leverantörer och besökare
 • Vi strävar gemensamt mot en hälsosam arbetskultur som främjar våra anställdas välmående
 • Vi följer internationella och lokala hälso- och säkerhetsstandarder
 • Vi har som mål att efterleva de högsta standarderna inom hälsa, säkerhet och personsäkerhet
 • Vi följer internationellt erkända riktlinjer för elektromagnetiska fält när vi planerar och driver våra nät

Vad som förväntas av oss

 • Vi är medvetna om vår arbetsmiljö, agerar ansvarsfullt och är ansvariga för våra egna handlingar samt vidtar omedelbara åtgärder för att avhjälpa farliga situationer som vi uppmärksammar
 • Vi är uppmärksamma på potentiella risker på vår arbetsplats och arbetar kontinuerligt med att minimera risker för hälsa, trygghet och personsäkerhet
 • Vi följer hälso- och säkerhetslagstiftning och våra egna Hälsa, trygghet och personsäkerhetspolicyer och krav
 • Vi fokuserar på kontinuerlig förbättring och vidtar åtgärder för att åtgärda farliga situationer

Vad vi ska se upp för

 • Osäkra handlingar eller förhållanden som kan utsätta oss, våra kollegor eller leverantörer för Hälsa, trygghet och personsäkerhetsrisker
 • Situationer som kan bli farliga eller medföra potentiella risker för Hälsa, trygghet och personsäkerhet
 • Vi noterar tecken på ökad stress, olämpligt beteende eller lågt välmående hos våra medarbetare eller leverantörer
 • Vi är bekymrade över medarbetares eller leverantörers Hälsa, trygghet och personsäkerhet
 • Vi anser att våra policyer och krav inte efterlevs eller att hälso- och säkerhetslagstiftning inte uppfylls

Ytterligare information