Vad vi behöver känna till

 • Integritet i vår finansiella rapportering är nyckeln till att upprätthålla förtroendet hos våra aktieägare, kunder, affärspartners och anställda
 • Efterlevnad av internationella rapporteringsstandarder är inte bara nödvändigt, det gör det även möjligt för oss att driva vår verksamhet på bästa sätt

Vad som förväntas av oss

 • Vi följer Telenors redovisningsprinciper (TAP) och de interna kontroller som implementerats av Telenor
 • Vi säkerställer att alla transaktioner bokförs korrekt och i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed
 • Vi rapporterar korrekt, tillförlitligt, transparent, konsekvent och i tid
 • Vi ser till att kostnaderna är rimliga och bokförs korrekt när vi spenderar Telenors pengar
 • Vi fattar beslut i enlighet med tillämplig Group- eller Local Authority Matrix (fullmaktsförordning) och säkerställer korrekt rollfördelning i tillämpliga fall
 • Vi kontrollerar fakta, informationens fullständighet och underliggande affärsmässiga skäl innan vi godkänner en transaktion eller signerar ett dokument
 • Vi upprättar inga bedrägliga handlingar, förfalskar inte dokument eller på annat sätt förvanskar fakta, transaktioner eller finansiella uppgifter

Vad vi ska se upp för

 • Vi upptäcker felaktigheter i bokföringen
 • Vi får kännedom om att en kollega eller affärspartner har förfalskat någon dokumentation
 • Vi är osäkra på om vi har bokfört en transaktion korrekt
 • Vi är oroade över att en anställd rapporterar finansiell information, inklusive försäljningsresultat eller prognoser, på felaktigt sätt
 • Vi är oroade över att Telenors resurser inte spenderas eller bokförs i enlighet med våra policyer

Ytterligare information