Vad vi behöver känna till

 • Telenor tolererar inte mutor, otillbörliga betalningar eller andra typer av otillbörliga förmåner
 • Vi bedriver vår verksamhet på ett öppet och transparent sätt
 • Mutor är olagliga och utsätter både de inblandade och Telenor för risk för ett negativt anseende samt för legala risker
 • Mutor kan ta många former, bland annat ”smörjbetalningar” (facilitation payment), ”kick-back-upplägg” och användning av skalbolag eller dolda ägare
 • Offentliga tjänstemän är ofta föremål för strikta anti-korruptionsregler och kontakter med sådana bör därför hanteras med extra försiktighet
 • Korruption i våra leverantörsled kan innebära betydande risker för Telenor även om vi inte är direkt involverade
 • Gåvor och gästfrihet kan betraktas som mutor eller som en otillbörlig förmån i vissa situationer
 • Även donationer till välgörande ändamål eller sponsring kan betraktas som mutor om man gör det i syfte att dra en kommersiell fördel

Vad som förväntas av oss

 • Vi är aldrig delaktiga i mutor eller handel med inflytande (trading in influence)
 • Vi erbjuder eller accepterar aldrig en otillbörlig betalning eller förmån
 • Vi begär aldrig att någon annan ska utföra en handling som vi själva inte är tillåtna att utföra
 • Vi väljer våra affärspartners noggrant och monitorerar deras åtagande att uppföra sig etiskt och lagligt
 • Vi säkerställer att vår bokföring och dokumentation på ett korrekt och rättvist sätt återspeglar vår verksamhet
 • Vi iakttar försiktighet när vi interagerar med offentliga tjänstemän
 • Vi bedömer de risker som vi kan stöta på och söker lämplig utbildning och vägledning för att effektivt hantera dem

Vad vi ska se upp för

 • Vi får kännedom om ovanliga eller tveksamma (inflated) betalningsvillkor som inte verkar ha något tydligt affärsändamål
 • Vi misstänker att en affärspartner inte följer Telenors standarder för affärsuppförande
 • Vi är medvetna om att en leverantör interagerar med offentliga tjänstemän för att få en licens eller ett tillstånd på våra vägnar
 • Vi får förfrågningar om donation till välgörenhetsorganisationer eller sponsororganisationer som kan ha koppling till en offentlig tjänsteman
 • Vi erbjuds eller ombeds att ge gåvor, resor, donationer eller extravaganta arrangemang; eller att göra kontantbetalningar av någon anledning

Ytterligare information