Topplederne i «Nordic CEOs for a Sustainable Future», Finansdepartementet og Oslo Børs støtter TCFD-rammeverket for rapportering om klimarisiko

(21. mai 2021) Kunngjøringen om støtte for klimarisikorapporteringen kommer samtidig som Nordic CEOs for a Sustainable Future utgir sin plan for å hjelpe nordiske bedrifter med å implementere rammeverket anbefalt av arbeidsgruppen TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

I dag kunngjorde Finansdepartement, Nordic CEOs for a Sustainable Future og Oslo Børs sin felles støtte til anbefalingene fra TCFD. Støtten demonstrerer forpliktelsen partene har inngått for å skape et sterkere finanssystem og beskytte mot klimarelaterte risikoer gjennom bedre målinger og rapportering. Norge står nå sammen med Sverige og Danmark i støtten for TCFD-rammeverket. Totalt er det nå 12 land i verden som støtter arbeidsgruppens anbefalinger.

Den nordiske toppledergruppen har utviklet en introduksjonsguide som kan hjelpe selskaper å trappe opp sin implementering av TCFDs anbefalinger. Guiden, som du finner her, er basert på gruppens egne erfaringer.

Nordic CEOs for a Sustainable Future ble startet i 2018 for å drive et felles lederskap og en samlet innsats for å nå FNs bærekraftsmål. En rekke selskaper er representert i Nordic CEOs for a Sustainable Future, inkludert Equinor, Marel, Swedbank, Storebrand Group, GSMA, Íslandsbanki, Finnair, Telia, Posten Norge, SAS, Schibsted, Telenor og Yara. Mange av medlemmene rapporterer allerede i tråd med TCFD-rammeverket, mens de som ikke gjør det har forpliktet seg til å begynne rapporteringen fra og med rapporteringsåret 2021.

I tillegg anbefaler gruppen at andre nordiske virksomheter ser på muligheten for å integrere rammeverket både i deres egne operasjoner og på tvers av verdikjeden, senest innen rapporteringsåret 2021.

Uttalelse fra Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

– De nordiske landene har et felles verdisett, og når vi samarbeider kan vi skape positiv og langvarig endring. Det var derfor vi valgte å etablere denne alliansen og det er også hovedmotivasjonen bak vår samlede støtte til TCFD. Tydelige forpliktelser til Parisavtalen fra både land og selskaper vil drive frem endring både i egne organisasjoner, hos forretningspartnere og i samfunnene rundt oss.

Uttalelse fra Mike Bloomberg, Leder i TCFD og grunnleggeren av Bloomberg L.P. og Bloomberg Philanthropies:

– Denne kunngjøringen bidrar til å styrke støtten til TCFD-anbefalingene i en av de mest innovative og dynamiske økonomiske regionene i verden. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gjøre TCFD-rammeverket til en global standard. Mer åpenhet rundt risiko og muligheter vil bidra positivt til det globale arbeidet mot klimaendringer. Denne støtteerklæringen skaper momentum i en kritisk fase mens vi nå jobber mot COP26 i november.

Uttalelse fra Mark Carney, finansrådgiver for COP26 og FNs spesialutsending for klimatiltak og finans:

– Det som måles kan håndteres, og det er derfor rapportering av klimarelatert finansiell informasjon er avgjørende hvis vi skal oppnå målet om ‘netto null’ før år 2050. Grunnlaget for denne tilnærmingen er basert på arbeidet til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD er utviklet av markedet, for markedet og er gullstandarden for klimarapportering. Nordic CEOs for a Sustainable Future er den første regionale organisasjonen som mobiliserer seg bak TCFD, og bidrar med det til den økende tilslutningen vi ser i Europa og i verden. Jeg ser frem til å diskutere lederrollen de nordiske selskapene nå har tatt, og hva hvilke mål vi må jobbe mot videre.

Uttalelese fra Mary Schapiro, leder av TCFD-sekretariatet:

– Implementering av TCFD-rammeverket hjelper bedrifter å forstå de potensielle konsekvensene av klimaendringer på deres drift og hva som må gjøres for å både bygge motstandsdyktighet og forberede seg for økende klimaregulering. Nordic CEOs for a Sustainable Future viser vei fremover for rapportering av klimarisiko og de sender et klart signal til markedene og investorer om at de forplikter seg til å bygge motstandsdyktighet og en bærekraftig økonomisk vekst.

Arbeidsgruppens anbefalinger har fått bred støtte fra selskaper, myndigheter, sentralbanker og finansinstitusjoner over hele verden. I dag har TCFD mer enn 2.150 støttespillere. Denne gruppen inkludert selskaper med en samlet markedsverdi på nesten 23,000 milliarder dollar og oppunder 1000 finansforetak som har ansvar for eiendeler verdt over 180,000 milliarder dollar.

TCFDs anbefalinger har blitt et grunnleggende og globalt rammeverk for klimarapportering. I den siste tiden har blant annet Europakommisjonen inkludert TCFD i sitt direktiv for bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive). Videre har Financial Stability Board, International Organization of Securities Commissions, World Economic Forum og andre støttet arbeidet til IFRS Foundation med å utvikle en global klimastandard basert på TCFD.

Uttalelse fra Jan Tore Sanner, Norges finansminister:

– Overgangen til en lavkarbonøkonomi krever store private investeringer og representerer både risiko og muligheter for næringslivet. At selskaper rapporterer klimainformasjon som er bedre og mer sammenlignbar er derfor til stor nytte. I 2019 kunngjorde regjeringen støtte for TCFD-rammeverket og kommuniserte en forventning om at store selskap rapporterer klimarelatert informasjon i tråd med TCFDs anbefalinger. I dag understreker vi denne støtten ved å bli en offisiell støttespiller til TCFD.

Uttalelse fra Nordic CEOs for a Sustainable Future:

– Som toppsjefer i noen av Nordens ledende selskaper kunngjør vår kollektive støtte for TCFD og oppfordrer våre kolleger i Norden og i verden til å gjøre det samme. Det er et viktig steg å ta før COP26, en kritisk milepæl, avholdes i november i år. Verdens finansinstitusjoner har et ansvar for å drive investeringer og kapital mot virksomhet som samsvarer med målene i Paris-avtalen. TCFD-retningslinjene gir foretakene et rammeverk for å identifisere og evaluere klimarelaterte risikoer og muligheter slik at alle kan spille en rolle.

Uttalelse fra Øivind Amundsen, CEO Oslo Børs og styremedlem Euronext:

– Støtte for en raskere overgang til bærekraftig finans er et viktig strategisk mål for hele Euronext, inkludert Oslo Børs. Vi oppfordrer våre børsnoterte selskaper til å implementere anbefalingene fra TCFD. Gjennomsiktig og konsekvent klimarelatert rapportering er avgjørende for effektiv mobilisering av privat kapital mot en grønnere økonomi som er mer motstandsdyktig mot klimaendringer.

Pressekontakt

Tormod Sandstø | Tormod.sandsto@telenor.com | + 47 90 94 32 15

Mer info

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): Financial Stability Board (FSB) opprettet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) med Michael R. Bloomberg som leder 4. desember 2015. Arbeidsgruppen har for tiden fire nestledere og 31 medlemmer totalt. TCFD ble bedt om å utvikle et rammeverk for frivillige, konsekvente, klimarelaterte økonomiske opplysninger for foretak i rapportering til långivere, forsikringsselskaper, investorer og andre interessenter. Rammeverket ble publisert i TCFD-anbefalingens rapport 29. juni 2017. Mer informasjon om TCFD: www.fsb-tcfd.org.

Oslo Børs: Oslo Børs opererer de eneste regulerte markedene for verdipapirhandel i Norge og er verdensledende innen sektorene energi, shipping og sjømat. Oslo Børs ble en del av Euronext-konsernet i juni 2019.

Nordic CEOs for a Sustainable Future: Topplederne for noen av Nordens største virksomheter har gått sammen i en felles forpliktelse om å integrere FNs bærekraftsmål i sine respektive forretningsstrategier og om å skape et forum for erfaringsutveksling og utforsking av fellesforetak. Målet er å sette fart på realiseringen av verdens viktigste gjøremålsliste. Initiativet skaper også en plattform for de nordiske statsministrene, slik at de kan snakke direkte med topplederne om hvordan man kan gå fra det å tilfredsstille regulatoriske bærekraftskrav til å bli et formålsdrevent selskap. Et viktig mål i dette arbeidet er å utforske samarbeidsmåter som kan gi mer effekt.