Vedtekter for Telenor ASA

Sist endret 14. mai 2014.

§ 1

Selskapets navn er Telenor ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å drive telekommunikasjonsvirksomhet og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper, eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§ 4

Selskapets aksjekapital er 9 008 748 180 kroner fordelt på 1 501 458 030 aksjer, hver pålydende 6 kroner.

§ 5

Styret skal bestå av minst fem og maksimum tretten medlemmer.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder og ett annet styremedlem i fellesskap.

§ 7

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 15 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen. 10 medlemmer og 3 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. 5 medlemmer og to observatører med varamedlemmer velges av og blant de ansatte etter reglene i forskrifter til allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.

§ 8

Selskapets generalforsamling ledes av bedriftsforsamlingens leder.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen må, etter styrets nærmere beslutning, melde dette til selskapet senest tre dager før generalforsamlingen skal holdes.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Selskapets generalforsamlinger kan holdes i Oslo kommune.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

§ 9

Selskapet skal ha en nominasjonskomité. Nominasjonskomitéens oppgaver er å avgi innstilling til:

  • generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen;
  • generalforsamlingen om valg av medlemmer til nominasjonskomitéen, samt honorar til disse;
  • bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, og honorar til medlemmer av styret; og
  • bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.

Nominasjonskomitéen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere, og som skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Nominasjonskomitéens medlemmer velges av generalforsamlingen, likevel slik at bedriftsforsamlingens leder skal velges til nominasjonskomitéens leder. Av de øvrige tre medlemmer skal ett medlem være aksjonærvalgt medlem eller varamedlem av bedriftsforsamlingen.

Nominasjonskomitéens medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for nominasjonskomitéen.