Vedrørende compliance-saker til behandling i Telenor Group ASA og tilhørende datterselskaper

Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål fra media til Telenor ASA om saker selskapets internrevisjon har avdekket, som for tiden er til behandling internt eller er under etterforskning av lokale myndigheter. Telenor ASA ønsker i denne meldingen å redegjøre for sakene. To av de tre sakene er tidligere kommentert av Telenor i april i år.

dtac i Thailand

dtac og Telenor offentliggjorde i april i år at dtac gjennom sin interne revisjon hadde oppdaget avvik knyttet til leieavtaler for basestasjoner i Thailand. Basert på revisjonsrapporten, besluttet dtac å engasjere PWC for å gjøre en bred ekstern gjennomgang av leieavtalene for basestasjoner. Gjennomgangen har vist at lokal avtalepart på enkelte basestasjoner ikke kunne fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på eierskapet til tomten der basestasjonene var plassert. Leieavtalene fulgte industripraksis i Thailand, men var ikke i henhold til Telenors interne retningslinjer. dtac har derfor endret rutinene for inngåelse av slike leieavtaler, og igangsatt flere tiltak for å sikre at eierforholdene er tydelig dokumentert i alle avtaler. Dette arbeidet vil pågå inn i 2017.

Anmeldelse av mistanke om mulig økonomisk kriminalitet

Telenors internrevisjon har avdekketforhold knyttet til mistanker om økonomisk kriminalitet i ett av våre markeder, og har anmeldt disse til lokale politimyndigheter.  Av hensyn til etterforskningen er vi av lokale myndigheter bedt om ikke å kommentere på saken.

Grameenphone i Bangladesh

Telenors internrevisjon avdekket i mai 2016 at 11 av 250 sponsoravtaler i Grameenphone i Bangladesh var strid med selskapets interne regler. Brudd på interne regler er uakseptabelt og korrigerende og forebyggende tiltak er iverksatt.

Kritikkverdige sponsorater i Grameenphone ble første gang avdekket av Telenors internrevisjon i 2013. Det mest alvorlige funnet gjaldt sponsing av et idrettsarrangement med tilknytning til det bangladeshiske forsvaret. Saken ble rapportert til daværende leder for Telenor i Asia og styreleder i Grameenphone, Sigve Brekke. Selskapet iverksatte flere tiltak, retningslinjer for sponsoravtaler ble revidert, og det ble oppnevnt en egen komité med ansvar for å godkjenne alle sponsoravtaler.

Telenors internrevisjon fulgte i 2016 opp etterlevelsen av de nye reglene, og fant da nye kritikkverdige sponsoravtaler. Avtalene omhandlet blant annet sponsing av idrettsarrangement, sikkerhetspolitiets jubileumsfeiring og oppussing av deres kantine, samt økonomisk bidrag til produksjon av en intern telefonkatalog for politiet.

Da revisjonen var avsluttet i juni ble funnene umiddelbart rapportert til konsernsjef Sigve Brekke og deretter til styrets leder, Gunn Wærsted. Alle kritikkverdige sponsoravtaler er avsluttet. Det er senere blitt gjennomført to juridiske vurderinger av saken. Det er ikke funnet at noen av sponsoratene har ført til utbetalinger til enkeltpersoner. Telenor erkjenner at denne saken kunne vært tettere fulgt opp etter 2013. Samtidig er det positivt å konstatere at det interne kontrollsystemet fungerer, slik at kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres.

Telenor arbeider med å forsterke rutinene for tildeling og kontroll av sponsormidler ytterligere.  Styret i Telenor ASA har tidligere behandlet saken og vurdert Sigve Brekkes involvering, og anser saken som ferdig konkludert når det gjelder Brekkes håndtering.

(Se egen redegjørelse for ytterligere detaljer om Grameenphone-saken på www.telenor.com)

Kontakt

Glenn Mandelid (Kommunikasjonssjef): 926 61 300

Atle Lessum (Kommunikasjonssjef): 415 05 645