Undersøkelser knyttet til svindel i TMB avsluttet

(Fornebu, 26. mars 2021) I 2019 avdekket den nye ledelsen i Telenor Microfinance Bank (TMB) samarbeid mellom filialansatte og folk utenfor banken for å svindle bankens og dens lånekunder. Bankens påfølgende undersøkelser er avsluttet, og funnene og omfanget er i tråd med tidligere offentliggjorte antagelser. Nødvendige tiltak for å rydde opp, etablere nye rutiner og kontroll er allerede gjennomført, og følges opp videre av ledelsen i banken.

TMB har gjennomført omfattende undersøkelser av bankens filialer og ansatte for å avklare omfanget av hendelsene. Funnene viser betydelige brudd på interne retningslinjer i banken, manglende rutiner og kontrollmekanismer, samt svindel av banken og bankens lånekunder.

– Undersøkelsene i denne saken har vært omfattende og pågått over lang tid, og banken har parallelt foretatt opprydding og innført nye rutiner, kontroller og opplæring av alle ansatte. Det tar tid å skape varige endringer og bygge den nødvendige kulturen i banken, og utviklingen vil derfor følges nøye fremover, både fra administrasjonen, styret i banken og fra eierne, sier Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Telenor ASA.

De to eierne, Telenor og Ant Financial, har arbeidet i lengre tid for å styrke banken. Det ble tidlig avdekket utilstrekkelig internkontroll og etterlevelse av bankens retningslinjer, og både rutinebruddene og svindelen er uakseptable for eierne. Parallelt med undersøkelsene har banken derfor gjennomført en rekke tiltak for å rydde opp og forbedre interne rutiner: Ledelsen er skiftet ut, 500 medarbeidere er sagt opp, retningslinjer er tydeliggjort, nye rutiner er innført, internkontrollen er styrket og alle ansatte har gjennomgått trening og opplæring i rutiner og retningslinjer. 72 ansatte er politianmeldt. Eierne følger det videre arbeidet som pågår lokalt gjennom styreoppfølging og tilføring av kompetanse på viktige områder som Compliance og HR.

Sentralbanken i Pakistan startet også en inspeksjon i desember 2019. For eierne og for TMB har det vært viktig å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig og samarbeide med sentralbanken i dette arbeidet. Som et ledd i inspeksjonen ga sentralbanken anbefalinger som var i tråd med bankens egne vurderinger, og påpekte at internkontrollen har vært utilstrekkelig og at det var behov for å forbedre retningslinjer, rutiner og opplæring av de ansatte. Anbefalingene fra sentralbanken har blitt fulgt opp i forbedringsarbeidet i banken som har pågått parallelt.

TMBs interne undersøkelsene omfatter mange enkeltindivider og av personvernhensyn og muligheten for å kunne gjøre tilsvarende undersøkelser i fremtiden, vil ikke detaljer bli offentliggjort eller kommentert utover denne meldingen.

Kontaktperson:

Tormod Sandstø
Informasjonssjef, Telenor ASA
Mobile: + 47 90 94 32 15
E-mail: tormod.sandsto@telenor.com