Tredje kvartal 2012: Høye marginer og fortsatt vekst

I tredje kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 25,3 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst[1] på tre prosent. EBITDA før andre poster var 8,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34,8 prosent, og kontantstrømmen var 5,5 milliarder kroner.

Betydelige investeringer i Norge

“Jeg er stolt av lanseringen av 4G-tjenester vi nettopp gjennomførte i 11 byer i Norge. Utrullingen skjer raskt, og mer enn ni av ti nordmenn vil ha tilgang til vårt 4G-nettverk i 2015. Telenors betydelige og langsiktige investeringer setter oss i stand til å levere overlegen dekning og nettverkskvalitet, som danner grunnlaget for den sterke veksten i datatjenester. Økningen i databruk og overgangen til prispakker bidro til inntektsvekst dette kvartalet,” sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Utfordringer i Bangladesh og Ungarn

“I Bangladesh opplever vi intens konkurranse og et utfordrende regulatorisk regime. Grameenphone har iverksatt tiltak for å gjenskape inntektsvekst, inkludert ytterligere utvikling av selskapets ledende posisjon på nettverk og distribusjon. I Ungarn utgjør det omstridte dobbelte skatteregimet og andre regulatoriske utfordringer en betydelig risiko for bransjen i tiden som kommer,” sier Baksaas.

Vekst i mobildata i Serbia, Sverige og Thailand

“Telenor Serbia, Telenor Sverige og DTAC i Thailand viser lønnsom vekst drevet av smarttelefoner og etterspørsel etter mobil datatrafikk. Vi er glad for at DTAC har vunnet auksjonen om 3G-lisens og spektrum. Broadcast rapporterer rekordhøy EBITDA-margin som følge av god kostnadsstyring,” sier Baksaas.

Levert søknad i India

“I India har vi søkt om prekvalifisering for deltakelse i den forestående lisensauksjonen. Imidlertid må flere viktige forhold avklares før den endelige beslutning om deltakelse blir fattet. I mellomtiden går restruktureringen av den indiske virksomheten i henhold til planene,” sier Baksaas.

Utsikter for 2012

“For året 2012 forventer vi en organisk inntektsvekst på rundt 4 prosent og en kontantstrømmargin på 23 til 24 prosent, eksklusiv India. På vår kapitalmarkedsdag i september annonserte vi våre mål for å ligge i forkant og skape verdier i de kommende år. Med fortsatt konkurransedyktig vekst og forbedret effektivitet skal vi oppnå en kontantstrøm fra driften på 28 til 30 milliarder kroner i 2015,” sier Baksaas.

Nøkkeltall for tredje kvartal

Tabellen på neste side viser nøkkeltall for tredje kvartal i 2012 sammenlignet med foregående år:

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Tredje kvartal

Året

 

 2012

2011

2011

Driftsinntekter

          25 253

          24 631

            98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 796

8 292

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

34,8

33,7

31,0

Justert driftsresultat 2

5 366

4 493

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

21,2

18,2

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 649

2 589

7 165

Resultat per aksje, i NOK

2,34

1,62

4,45

Investeringer (capex)

5 499

2 760

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 336

2 722

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,2

11,1

11,6

Kontantstrøm fra driften 3

5 460

5 571

   19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

18 222

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2012/q3/ for mer informasjon.

Kontakt:

Scott Engebrigtsen, informasjonssjef, tlf: 90043484, E-mail: scott.engebrigtsen@telenor.com

Priv. til red.:

Presse- og analytikerkonferanse

I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt onsdag 24. oktober kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og finansdirektør Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon

Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2012/q3/. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon – send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale

Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2012/q3/ og www.newsweb.no.

1 Organisk inntektsvekst er definert som inntekter justert for effekter fra kjøp og slag av virksomheter og valutaeffekter

2 Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre inntekter og kostnader og nedskrivninger

3 Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum