Telenors modernisering gir gode resultater

(Fornebu, 29. januar 2020) – Telenor avsluttet 2019 med et sterkt kvartal. Abonnements- og trafikkinntektene økte med to prosent og vi reduserte driftskostnadene med seks prosent. Dette førte til en EBITDA-vekst på fem prosent.

I Norge fortsatte inntektsveksten fra mobil, og nedgangen i inntekter fra kobbernettet ble mer enn kompensert av økte inntekter fra fiber og mobilbasert bredbånd (Fixed Wireless Access). I 2019 har vi hatt som mål å komme tilbake til vekst i Thailand og Myanmar, og vi er svært fornøyde med å avslutte året med solid utvikling i begge markedene. De positive resultatene i disse markedene ble delvis dempet av vedvarende prispress i Sverige og en utfordrende situasjon i Pakistan. På tross av at 2019 ble preget av et stadig mer utfordrende forretningsklima i Bangladesh, lykkes Grameenphone med å tilby sine kunder innovative tjenester av høy kvalitet.

Telenor økte kundebasen med 12 millioner i 2019 og endte ved årets utgang på 186 millioner. Gjennom året har vi fortsatt å levere på strategien som ble satt på Telenors kapitalmarkedsdag i 2017. Dette har gitt Telenor fleksibilitet til å kunne videreutvikle porteføljen gjennom oppkjøpet av finske DNA. I tråd med vår utbyttepolitikk foreslår vi et ordinært utbytte på 8,70 kroner per aksje for 2019.

Når vi nå går inn i 2020 fortsetter vi å vektlegge vekst, effektivitet og forenkling. Vi venter organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på mellom null og to prosent og en organisk EBITDA-vekst på mellom to og fire prosent, drevet av Telenors kontinuerlige moderniseringstiltak. Driftsmessige investeringer, ikke medregnet lisenser og spektrum, ventes å tilsvare 15 prosent av inntektene i 2020, sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA.

Fjerde kvartal Fjerde kvartal                   År                      År              År
Post IFRS 16
NØKKELTALL FOR TELENOR GROUP
(NOK i millioner)
2019 2018 2019 2018 2019
Driftsinntekter 31 808 27 070 113 935 105 923 113 666
Organisk inntektsvekst (%) 2,9 (0,4) 1,2 (0,6)
Abonnements- og trafikkinntekter 23 363 20 043 85 954 80 386 85 954
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) 1,8 (1,2) 0,4 (0,4)
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 882 10 124 45 358 44 220 50 735
Organisk EBITDA-vekst (%) 4,6 (2,4) (2,6) 3,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%) 37,4 37,4 39,8 41,7 44,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 1 948 1 212 8 489 14 731 7 773
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 5 574 6 055 17 415 16 713
Totale investeringer 6 194 18 605 18 075 31 182
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 555 579 4 015 11 691
Totalt fri kontantstrøm (8 734) (141) (18 814) 31 989
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) 2,6 0,8 186 174

Sammendrag av fjerde kvartal og år 2019[1]

  • I fjerde kvartal økte abonnements- og trafikkinntekter med to prosent. Tilsvarende inntekter for 2019 endte marginalt høyere enn i 2018. Inkludert finske DNA, som ble kjøpt opp i 2019, økte driftsinntektene med 18 prosent til 31,8 milliarder norske kroner.
  • Bruttofortjenesten, justert for DNA og valuta, falt med 0,1 milliarder norske kroner i kvartalet. For 2019 falt denne med 1,5 milliarder norske kroner som følge av positive engangseffekter fra Pakistan i 2018, helårseffekten av leiekostnader fra TOT i Thailand og endringer i produktmiks i Skandinavia. Rapportert bruttofortjeneste økte med 0,9 milliarder norske kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader, ekskludert DNA, falt med 0,6 milliarder norske kroner, som tilsvarer seks prosent i kvartalet. Rapporterte driftskostnader økte med 1,0 milliarder norske kroner. For 2019 falt valutajusterte driftskostnader, ekskludert DNA, med 0,3 milliarder norske kroner, tilsvarende en prosent.
  • EBITDA økte med fem prosent, eller 0,5 milliarder norske kroner i kvartalet. Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader var 11,9 milliarder norske kroner. For 2019 falt EBITDA med tre prosent, etter at effektene fra kostnadsreduksjoner ble trukket ned av fall i bruttofortjenenesten. EBITDA-marginen for 2019 endte på 40 prosent.
  • Driftsmessige investeringer ekskludert lisenser og spektrum, og ikke medregnet DNA, endte på 4,9 milliarder norske kroner i kvartalet og 16,6 milliarder kroner for året som helhet.
  • Fri kontantstrøm, før fusjoner og overtakelser, var 0,6 milliarder norske kroner i kvartalet og 4,0 milliarder norske kroner for året som helhet. Samlet fri kontantstrøm var negativ på 18,8 milliarder norske kroner, inkludert utbetalinger på 26,6 milliarder kroner for anskaffelsen av 98 prosent av aksjene i DNA.
  • Etter at høyesterett i India støttet regulatørens syn på utregningen av lisensavgifter og kostnader knyttet til spektrumbruk for telebransjen i landet, er en ytterligere avsetning på 1,7 milliarder norske kroner beregnet i fjerde kvartal 2019. Se note 6 for ytterligere detaljer. I Telenor Microfinance Bank i Pakistan er en avsetning på 0,5 milliarder norske kroner beregnet for å dekke potensielle tap knyttet til uregelmessige låneforhold. Saken er fortsatt under evaluering. I Bangladesh er det fortsatt usikkerhet knyttet til revisjonen fra BTRC og størrelsesordenen på de samlede kravene knyttet til tvisten.

Aksjonærutbytte

Styret i Telenor foreslår et utbytte på 8,70 kroner per aksje for 2019, til godkjennelse i Generalforsamling 11. mai 2020. Utbytte vil bli utbetalt i to omganger, respektivt i mai og oktober 2020, og tilsvarer en økning på fire prosent per aksje sammenlignet med 2018.

Finansielle utsikter for 2020[2]

For 2020 venter vi organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på null til to prosent og organisk EBITDA-vekst på to til fire prosent. Driftsmessige investeringer, ikke medregnet lisenser og spektrum, ventes å tilsvare rundt 15 prosent av driftsinntektene.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef Telenor ASA
M: 90943215 | Tormod.Sandsto@telenor.com

[1] Nøkkeltall og sammendrag for fjerde kvartal 2019 er basert på nåværende konsernstruktur og regnskapsstandarder per 31. desember 2018 (pre IFRS 16) med mindre annet er angitt. Vennligst se “Definisjoner” på side 32 for beskrivelse av alternative resultatmålinger. Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for fjerde kvartal 2019 er unntatt DNA. Se side 9 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.

[2] De finansielle utsiktene for 2020 er basert på konsernstruktur per 31. desember 2019 og regnskapsstandarder per 31.12.2019 (post IFRS 16).