Telenors Handicap-program videreføres under nytt navn: Telenor Open Mind

I elleve år har Telenors Handicap-program bidratt til å gi funksjonshindrede i Norge en mulighet til å jobbe seg inn i arbeidslivet, og samtidig bidratt til å alminneliggjøre denne gruppen gjennom holdningsendringer i samfunnet. Programmet får nå nytt navn, og blir lansert i andre land der Telenor har virksomhet.

“Ordet ‘handicappet’ er gammeldags og kan oppleves stigmatiserende. Telenor Open Mind signaliserer bedre målsetningen om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv, i tillegg til at navnet fungerer også i andre land enn Norge,” sier Ingrid Ihme, leder for Telenor Open Mind.

Programmet har allerede startet opp i Sverige, og skal innføres i Danmark i løpet av neste år. Telenor har virksomheter i 13 land i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, og målsettingen er at programmet etter hvert skal innføres i flere andre land utenfor Norden.

“Inkludering er verdiskapning. Fra vårt ståsted handler dette om å stå best mulig rustet for fremtiden. For å sikre Telenors konkurransekraft i fremtiden er vi avhengige av å ha med de beste hodene, og de finnes også blant funksjonshindrede. Dessuten ser vi at arbeidsmiljøet ofte styrkes av å inkludere funksjonshindrede i bedriftene,” sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Telenor Open Mind er et toårig opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshindrede med nedsatt mobilitet, hørsels- og synshindringer. Programmet gir deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom kompetanseheving og relevant arbeidstrening. Søkere må være på yrkesrettet attføring fra Nav, og må ha bestått videregående skole eller ha annen relevant utdannelse. Unge funksjonshindrede uten arbeidspraksis prioriteres ved inntak.

Til sammen 100 personer har vært gjennom programmet, og mer enn 75 av disse har fått fast jobb – og dermed gått fra å være trygdemottakere til å bli skatteytere. I 2006 foretok SINTEF en evaluering av programmet, og konkluderte med at det hadde vært en suksess ikke bare for den enkelte, men også for bedriftene og for samfunnet. Bedriftene opplever at ansatte med funksjonshindringer er en ressurs og en styrke for arbeidsmiljøet. Netto samfunnsøkonomisk gevinst av programmet ble av SINTEF anslått til 100 millioner kroner.

Telenor Open Mind viderefører også sitt slagord: Du trenger ikke å på jobben, bare du kommer.

Se også http://www.telenor.no/openmind/ for mer informasjon om programmet, SINTEF-rapporten med mer.

Kontakt:

Ingrid Ihme, leder for Telenor Open Mind, tlf. 95039052

Scott Engebrigtsen, informasjonssjef i Telenor, tlf. 90043484

Ingrid Ihme

Ingrid Ihme, leder for Telenor Open Mind (klikk på bildet for større oppløsning).