Telenor offentliggjør rapport om selskapets globale ringvirkninger i samfunnet

Telenor har i dag offentliggjort en global ringvirkningsrapport som tallfester virksomhetens betydning i samfunnet. KPMG har utarbeidet rapporten som viser at Telenor i 2015 bidro til en verdiskapning på 163 milliarder kroner (20,3 milliarder dollar) i sine 13 markeder.

Rapporten tallfester hvordan Telenor-konsernet oppfyller målet om å skape lokal verdi og bidra til lokalsamfunnene der hvor selskapet har sin virksomhet.

“Vi i Telenor mener at å knytte folk sammen i mobile og digitale nettverk, styrker hele samfunnet. I en digital virkelighet som endrer seg raskt er det viktig at myndigheter, selskaper og organisasjoner jobber sammen for å utvikle rammeverk som stimulerer vekst og skaper muligheter for alle. KPMG-rapporten gir grunnlag for konstruktiv dialog om hvordan vi kan skape verdier og digitale muligheter i framtiden”, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Digital inkludering skaper muligheter som er i tråd med Telenors forpliktelse til å etterleve FNs bærekraftmål, spesielt mål nummer 10 om å redusere sosiale forskjeller. Ringvirkningsrapporten belyser hvordan Telenors virksomhet bidrar til oppnåelse av dette målet.

Telenor har gitt KPMG i oppdrag å gjennomføre en uavhengig studie for å analysere et antall av de økonomiske og sosiale ringvirkningene Telenor-konsernet skaper i sine 13 markeder i Europa og Asia

Beregningsmodellen som brukes for å tallfeste ringvirkningene fanger opp både Telenor-konsernets direkte verdiskaping, indirekte virkning for leverandører, og effekten av etterspørsel og produktivitetsvekst.  Den viser hvordan Telenor som selskap styrker samfunnsøkonomien direkte, og bidrar til økt produktivitet og vekst i hele økonomien gjennom bruken av digitale tjenester hos bedrifter og enkeltabonnenter.

De sosioøkonomiske resultatene i denne studien ble kategorisert i fire områder:

 • Telenors bidrag til verdiskaping og vekst, inkludert selskapets bidrag til brutto verdiskaping (GVA), sysselsetting, investeringer, og bidrag til offentlige finanser gjennom skatt og lisenser.
 • Hvordan Telenors tjenester skaper økonomiske muligheter i hele samfunnet, gjennom effekten av inkluderende digitale og finansielle tjenester, bidrag til entreprenørskap og innovasjon, og nye økonomiske muligheter som inkluderer kvinner.
 • Telenors bidrag i form av bærekraft i leverandørkjeden for de mange som arbeider der.
 • Telenors rolle i lokalsamfunnene når krisesituasjoner oppstår, som for eksempel naturkatastrofer.

Rapporten presenterer også konkrete ringvirkninger i hvert av de 13 landene hvor Telenor opererer.

Hovedfunn for 2015:

 • VERDISKAPING (Gross Value Added, GVA[1]): 20,3 milliarder US dollar direkte og gjennom ringvirkninger i selskapets 13 markeder, hvorav 10,7 milliarder dollar i Europa og 9,6 milliarder i Asia. Dette tilsvarer rundt 163 milliarder norske kroner.
 • ARBEIDSPLASSER: Telenors virksomhet skaper 1,2 millioner arbeidsplasser direkte og gjennom ringvirkninger[2] i den globale økonomien, hvorav 1,1 millioner er i Asia. For hver direkte ansatt i Telenor skapes det ytterligere 33 jobber gjennom ringvirkninger i den omkringliggende økonomien i de 13 markedene.
 • INVESTERINGER: Telenors totale investering i 2015 var 3,2 milliarder dollar, inkludert 3,1 milliarder dollar i direkte investeringer.
 • BIDRAG TIL STATEN: Totalt 11,7 milliarder dollar som består av skattebidrag fra egen virksomhet, skattebidrag fra direkte ringvirkninger, samt gjennom ansattes personbeskatning.
 • DIGITAL INKLUDERING: Mellom 2014 og 2015 førte Telenors virksomhet til 8 milliarder dollar estimert netto BNP-bidrag, gjennom økt digital tilgang for befolkningen (2G, og overgangen til 3G og 4G).
 • FINANSIELL INKLUDERING: 11,8 millioner abonnenter fikk i 2015 tilgang til finansielle tjenester via mobilen. Totalt 27,6 milliarder dollar i finansielle transaksjoner skjedde gjennom bruk av Telenors nettverk, inkludert mobil- og butikktransaksjoner via Telenors egne finansielle tjenester, slik som EasyPaisa i Pakistan.
 • KVINNER: 13.000 kvinner var direkte ansatt av Telenor i 2015 (36 % av Telenors arbeidsstyrke). Økt digital tilgang for kvinner genererte 3,1 milliarder dollar i netto BNP-bidrag, av totalt 8 milliarder dollar mellom 2014 og 2015.
 • BÆREKRAFT I LEVERANDØRKJEDEN: 2,1 millioner ansatte jobber i selskaper som har oppnådd høye standarder for arbeidsrettigheter og arbeidsforhold, som følge av kravene fra Telenors retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd for leverandører.

 

Les hele ringvirkningsrapporten her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Glenn Mandelid
Kommunikasjonssjef
Telenor Group
Mobil: +47 92 66 13 00
E-mail: glenn.mandelid@telenor.com

Nahidur Rahman
Senior PR Manager
KPMG United Kingdom Plc
Mobil: +44 (0)7881 916 975
Email: nahidur.rahman@KPMG.co.uk

[1] Gross Value Added, eller GVA, er målenheten for bidraget til økonomien fra en individuell virksomhet, industri eller sektor, netto produktinnsats. En nasjons Brutto Nasjonal Produkt (BNP) er summen av GVA fra alle økonomiske aktører i økonomien, pluss skatter minus subsidier.

[2] Direkte arbeidsplasser er de som er ansatt i Telenor-konsernet. Indirekte arbeidsplasser er de som er generert via Telenors verdikjede som et resultat av at Telenor kjøper varer og tjenester. Induserte arbeidsplasser er de som er generert i økonomien på grunn av ytterligere økonomisk aktivitet som stammer fra at direkte og indirekte ansatte bruker deler av årslønnen på varer og tjenester.