Telenor i tredje kvartal 2013: Økende lønnsomhet

I tredje kvartal 2013 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 1 prosent. EBITDA før andre poster var 9,6 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 37 prosent, og kontantstrømmen var 5,9 milliarder kroner. Resultat etter skatt var 3,9 milliarder kroner og omfatter et regnskapsmessig valutatap på 502 millioner kroner, hovedsakelig uten kontanteffekt.

– Telenor-konsernets resultater dette kvartalet viser at vi har en sterk virksomhet med solid inntjening og solide marginer. En rekordhøy EBITDA på 9,6 milliarder kroner og en kontantstrømsmargin på 23 prosent viser vår evne til å skape verdier. Tiltak for å fremme omsetningsvekst fortsetter å være en topp prioritet, samtidig som vi gjennomfører effektivitetsforbedringer, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Gir Asia tilgang til Internett

-Et overordnet mål for Telenor er å tilby internettilgang med god kvalitet og tjenester for alle.

Bare rundt en av fire av Telenors kunder i Asia har i dag internettilgang, noe som representerer en enorm fremtidig vekstmulighet for oss. I Asia fortsatte den sterke veksten i tredje kvartal, med ni prosent vekst i inntekter fra abonnement og trafikk. I Thailand og Malaysia, der internett allerede er den største vekstdriveren, fikk vi henholdsvis 240.000 og 279.000 nye kunder. Tidligere denne måneden lanserte Grameenphone 3G-tjenester i sentrale deler av Dhaka, noe som markerte starten på en landsomfattende utrulling, sier Baksaas.

– I Thailand åpnet det nye 2,1 GHz-nettet i juli. Overføringen av kunder går som planlagt og dtac har som mål å ha minst 10 millioner kunder i det nye nettet ved utgangen av året. I årene som kommer venter vi betydelige kostnadsbesparelser og marginforbedringer som resultat av overgangen fra konsesjon- til lisensregime, sier Baksaas.

Mobildata i Norden

– Sverige fortsatte fremgangen i kvartalet, som følge av solid eksekvering og innføring av datasentriske priser. Inntektsutviklingen i Norge er svakere enn ventet. For å sikre en sunn avkastning på våre betydelige investeringer er det nødvendig at vi optimaliserer våre datasentriske tilbud ytterligere. Dette vil stimulere til økt etterspørsel etter mobildata, samtidig som vi sikrer nødvendig inntektsvekst. Som en konsekvens av fortsatte markedsutfordringer i Danmark starter vi nå et ambisiøst endringsprogram som skal gå gjennom hele 2014, sier Baksaas.

– Globul i Bulgaria ble innlemmet i Telenor-konsernet med virkning fra august. I Myanmar forventer vi at lisensen blir avklart senere i år slik at vi kan lansere våre tjenester rundt midten av 2014, sier Baksaas.

Utsikter

– Basert på resultatene for de tre første kvartalene og forventningene for resten av året, reviderer vi våre utsikter for organisk omsetningsvekst til 1 – 2 prosent og driftsmessige investeringer til 13 – 14 prosent av omsetning. Vi opprettholder utsiktene for EBITDA-marginen på rundt 34 prosent, sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for tredje kvartal 2013 sammenlignet med foregående år:

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) Tredje kvartal Året
2013 2012omarbeidet 2012omarbeidet
Driftsinntekter 25 953 25 253 101 718
EBITDA før andre inntekter og kostnader 9 619 8 820 32 848
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 37,1 34,9 32,3
Justert driftsresultat [1] 6 281 5 390 18 446
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 24,2 21,3 18,1
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 3 917 3 650 8 809
Resultat per aksje, i NOK 2,59 2,34 5,63
Investeringer (capex) 5 589 5 499 21 511
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 730 3 336 12 299
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 14,4 13,2 12,1
Kontantstrøm fra driften [2] 5 889 5 484 20 549
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp [3] 37 752 28 597 33 082

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger
[2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum
[3] Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser. For tredje kvartal 2013 og tredje kvartal 2012 er tallene akkumulert for årets første ni måneder.

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/2013/resultat-3-kvartal-2013/.

Kontakt:
Meera Bhatia, Informasjonssjef, tlf:46844959, e-mail:meera.bhatia@telenor.com

Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt torsdag 31. oktober kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/2013/resultat-3-kvartal-2013/.Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon – send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål
Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+(47) 23162729. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale
Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/2013/resultat-3-kvartal-2013/.