Abonnementsvekst og sterk kontantstrøm

(Fornebu, 28. oktober 2021) «I tredje kvartal leverer Telenor stabile organiske abonnements- og trafikkinntekter, en nedgang på 2 prosent i organisk EBITDA og en sterk kontantstrøm på 7 milliarder kroner. Den pågående COVID-19-situasjonen i Asia påvirker resultatet, men på tross av dette ser vi en sterk kundeutvikling der antall abonnementer har økt med nesten 2 millioner i kvartalet, og nesten 7 millioner så langt i år.

Norden fortsetter å levere solide resultater. I Norge driver etterspørselen etter tilleggstjenester en 3 prosents vekst i inntekt per bruker (ARPU). 5G-utrullingen og moderniseringen av kobbernettet pågår for fullt og underbygger vår sterke nettverksposisjon. Den legger også grunnlaget for fremtidig vekst på tjenester. Videre leverer Finland og Danmark et svært sterkt kvartal med økning i abonnements- og trafikkinntekter på 4 prosent.

Vi ser tegn til at de asiatiske markedene gradvis åpner opp etter pandemien. Abonnementsvekst og økende databruk er viktige drivere i Bangladesh og Pakistan. I Thailand påvirkes resultatene av nedstengninger, men landet signaliserer imidlertid gjenåpning av grensene for turister mot slutten av året. I Malaysia er bedringen dette kvartalet drevet av målrettede markedsaktiviteter, myndighetenes stimulipakker og lettelse av restriksjoner som følge av høye vaksinasjonsrater.

Gjennom pandemien har vi trappet opp arbeidet med våre strategiske mål, inkludert moderniserings- og digitaliseringsinitiativer. Resultatet er at vi er mer effektive og robuste i dag enn i begynnelsen av pandemien. Basert på resultatene så langt i år og våre forventninger for fjerde kvartal, opprettholder vi utsiktene for 2021.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA* Tredje kvartal Første tre kvartaler År
(NOK i millioner) 2021 2020 2021 2020 2020
Driftsinntekter 27 411 28 408 82 087 86 517 115 839
Organisk inntektsvekst (%) 0.3 -2.7 1.0 -2.4 -2.7
Abonnements- og trafikkinntekter 20 698 21 465 61 542 65 693 87 147
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -0.1 -2.9 -0.3 -2.3 -2.6
EBITDA før andre inntekter og kostnader 12 856 13 623 37 418 39 798 52 347
Organisk EBITDA-vekst (%) -2.2 3.3 0.1 1.4 1.0
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 46.9 48.0 45.6 46.0 45.2
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 2 642 4 527 942 9 652 17 341
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 014 3 535 12 077 10 215 15 811
Totale investeringer 4 025 3 943 14 323 10 962 21 152
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 6 170 3 895 11 288 10 544 12 542
Total fri kontantstrøm 7 185 4 372 13 139 11 725 20 855
Mobilabonnementer – endring i kvartalet / totalt (millioner) 1.8 4.2 172.1 163.1 165.5

*Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg, se note 3. De relevante tallene i tabellen over og ellers i kvartalsrapporten er derfor ikke medregnet Telenor Myanmar.

Sammendrag av tredje kvartal 2021 1)

  • Antall abonnementer for konsernet økte med 1,8 millioner og endte på 172 millioner ved utgangen av kvartalet.
  • Organiske abonnements- og trafikkinntekter var stabile. Totale driftsinntekter endte på 27,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 1,0 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader ble redusert med 0,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 1 prosent. Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,3 milliarder kroner.
  • Organisk EBITDA falt med 2 prosent. Justert for engangseffekter i Sverige i fjor falt organisk EBITDA med 1 prosent. Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 12,9 milliarder kroner og EBITDA-marginen var 47%.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,0 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 15 prosent av inntektene.
  • Rapporterte nettoinntekter var på 2,6 milliarder kroner.
  • Total fri kontantstrøm var på 7,2 milliarder kroner. Gjeldsgraden falt til 1,9x ved slutten av tredje kvartal, fra 2,0x ved slutten av foregående kvartal, hovedsakelig som følge av den solide kontantstrømmen.

1 )Vennligst se side 27 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.