Grameenphone-sponsorater i brudd med Telenors retningslinjer

Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål fra media til Telenor ASA om saker selskapets internrevisjon har avdekket, som for tiden er til behandling internt eller er under etterforskning av lokale myndigheter. Telenor ASA har i dag publisert en pressemelding om sakene. Dette dokumentet kommer som et vedlegg til meldingen, og en detaljert gjennomgang av saken som omhandler brudd på sponsorregler i Grameenphone i Bangladesh. De to andre sakene som er omtalt i pressemeldingen ble kommentert av Telenor i april i år.

Som et stort internasjonalt selskap håndterer Telenor til enhver tid en rekke saker knyttet til våre etiske retningslinjer, noen av dem er også krevende. Telenor jobber med kontinuerlig forbedring, og bruker disse sakene til å styrke dette arbeidet fremover.

REVISJON I 2013

 • Internrevisjonen i Telenor Group gjennomførte en rutinemessig revisjon i Grameenphone i 2013 hvor det ble oppdaget enkelte sponsorater som ikke var i tråd med Telenors interne regler.
 • Det mest alvorlige funnet gjaldt sponsing av et idrettsarrangement med tilknytning til det bangladeshiske forsvaret.
 • Det ble ikke avdekket at noen av sponsoratene har ført til utbetalinger til enkeltpersoner.
 • Internrevisjonens funn ble rapportert til Sigve Brekke, som daværende leder av Telenor i Asia og styreleder i Grameenphone.
 • Som en oppfølgning av revisjonen i 2013 ble det innført nye rutiner for tildeling av sponsormidler i Grameenphone. I tillegg ble det opprettet en særskilt komité for å sikre en bedre prosess omkring beslutning av sponsorater.
 • Funnene knyttet til de aktuelle sponsoratene ble ikke inkludert i revisjonsrapporten som ble sendt til Grameenphone, noe Telenor i ettertid ser burde vært gjort for å sikre en mer systematisk oppfølging av sakene.

REVISJON I 2016

 • Gitt funnene avdekket av revisjonen i 2013 ble det gjennomført en ny internrevisjon i mai i år. Det alt vesentlige av sponsorater ble funnet å være akseptable og innenfor gjeldende regler.
 • Imidlertid ble det gjennom revisjonen igjen avdekket sponsing av offentlige myndigheter i strid med interne regler. Tilfellene er besluttet av personer i Grameenphones ledelse, til tross for tiltakene som ble innført etter revisjonen i 2013.
 • Blant annet avdekket revisjonen sponsing av et jubileum og oppussingen av en kantine for politiet i Bangladesh, herunder den såkalte Rapid Action Battalion (RAB).
 • Videre ble det påvist fornyet sponsing av det samme idrettsarrangementet som i 2013.
 • I tillegg ble det funnet dokumentasjon på tilfeller av kostnadsdekning av to reiser for journalister til hhv Vest-Afrika og Sri Lanka/India.
 • De aktuelle sponsoratene fant sted i tidsrommet 2015 til 2016.
 • Telenor har ikke avdekket at det har skjedd overføring av midler til enkeltpersoner i forbindelse med sponsoratene.
 • Grameenphone har fått sikkerhetsbeskyttelse av politiet i Bangladesh, også i forbindelse med enkelte streiker gjennomført av lokale ansatte og ansatte hos tjenesteleverandører, blant annet utenfor Grameenphones lokaler i 2015.

TELENORS HÅNDTERING AV SAKEN

 • Revisjonsrapporten ble umiddelbart rapportert til konsernsjefen og deretter til styrets leder. Leder av styrekomiteen for «Sustainability and Compliance» ble også informert om revisjonsrapporten.
 • For å sikre rask og forsvarlig oppfølgning ble det organisert en arbeidsgruppe under ledelse av juridisk direktør som har rapportert direkte til en styringskomite bestående av styrets leder og nestleder. Det ble umiddelbart gitt instruks til Grameenphone om at alle sponsorater av denne type må opphøre med en gang og at det ikke skal inngås nye.
 • Det er senere blitt gjennomført to juridiske vurderinger av saken.
 • Styret i Telenor ASA har tidligere behandlet saken og vurdert Sigve Brekkes involvering, og anser saken som ferdig konkludert når det gjelder Brekkes håndtering.
 • Internrevisjonsrapporten er nå til behandling i konsernets funksjon for håndtering av compliancesaker i tråd med Telenors retningslinjer for behandling av denne type saker.

TELENORS VURDERING AV SITUASJONEN I BANGLADESH

 • Situasjonen i Bangladesh er krevende og til dels uforutsigbar når gjelder sikkerhet.
 • Grameenphone har mottatt bistand fra lokale myndigheter, inkludert lokalt politi og Rapid Action Battalion, for å ivareta sikkerheten til personer og eiendom.
 • Rapid Action Battalion er en del av den lokale politistyrken i Bangladesh og Telenor er klar over at de er omstridt, men Telenor er helt avhengig av at lokalt politi ivaretar sikkerheten ved kritiske situasjoner.

TELENORS VURDERING AV SAKEN

 • De aktuelle sponsoratene er ikke tildelt i samsvar med konsernets regler og skulle ikke vært tildelt. Dette er uakseptabelt.
 • Telenor er ikke fornøyd med at tiltakene iverksatt etter revisjonen i 2013 ikke forhindret nye tilfeller av uakseptable sponsorater.
 • For Telenor er det likevel viktig å konstatere at konsernets systemer virker i den forstand at tilfeller som dette blir avdekket gjennom de normale kontrollrutinene og deretter håndtert i henhold til Telenors retningslinjer. Dette gir Telenor mulighet til løpende å gjøre forbedringer.
 • Telenor er i gang med å forsterke rutiner for tildeling og kontroll av sponsormidler ytterligere. I så måte vil retningslinjer for sponsorater blir revidert og det vil bli innført sponsorkomiteer i alle forretningsenheter.