สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้

 • เราทุกคนมีสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศของเรา
 • ดีแทคเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการกำหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจนในนโยบายต่างๆของดีแทค
 • สิทธิของลูกจ้างเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยสิทธิของลูกจ้างเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ผลประโยชน์ต่างๆ และเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม เป็นต้น

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 • เราต้องให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง สิทธิของเพื่อนร่วมงานของเรา ลูกจ้างของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ลูกค้าของเรา และประชาชนในประเทศที่เราประกอบธุรกิจอยู่
 • เราต้องเคารพสิทธิเหล่านี้และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงไม่สมรู้ร่วมคิดไปละเมิดสิทธิเหล่านี้ของผู้อื่นด้วย
 • เราต้องทำธุรกิจอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และทำให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะปฏิบัติต่อ คู่ค้าทางธุรกิจของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ
 • ในการประกอบธุรกิจของเรา เราควรต้องพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนทุกๆ คน
 • เราต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เรารู้มาว่ามีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • เราต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นต่อใครก็ตามที่แจ้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิใดๆ ของลูกจ้างโดยสุจริต
 • ดีแทคทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่างๆ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying)

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้

 • เราพบเจอ เห็น หรือรับทราบมาว่ามีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
 • เรา หรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เข้าร่วมสหภาพแรงงาน
 • ใครก็ตาม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ) ได้มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของดีแทค ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่มีอำนาจที่เหมาะสมที่จะขอข้อมูลดังกล่าว
 • เรามีความกังวลว่าคู่ค้าทางธุรกิจปัจจุบันหรือในอนาคตของเรา อาจจะกำลังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของลูกจ้าง
 • สัญญาที่เรากำลังเจรจามีมูลค่าต่ำมาก หรือระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ระบุในสัญญาที่สั้นมาก ซึ่งอาจจะทำให้ลูกจ้างของซัพพลายเออร์เราจะโดนบีบค่าจ้างให้ต่ำ หรือโดนใช้งานในจำนวนชั่วโมงที่มากเกินไป

แหล่งความรู้และเครื่องมือ