ทำไมเราจึงต้องมีดีแทคธรรมภิบาล

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีค่านิยมที่ดี ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องทำผลงานให้ดี ตั้งเป้าหมาย และประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเราด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนร่วมงานของเรา รวมถึงจากคู่ค้าทางธุรกิจและจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจอยู่ด้วย

การประกอบธุรกิจขององค์กรเราขึ้นอยู่กับความไว้วางใจเหล่านี้ และเราสัญญาว่าเราจะดำเนินธุรกิจของเราด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลักการแล้วดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเราและเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงสำหรับวิธีการทำธุรกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เพราะการตัดสินใจในแต่ละวันของพวกเราอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพออาจทำให้ชื่อเสียงองค์กรเราเสียหายได้แม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขหลักๆในการปฏิบัติตัวหรือในการประกอบธุรกิจขององค์กรเรา ในดีแทคธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อกำหนด และแนวทางเฉพาะสำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตด้วย ทั้งนี้ดีแทคธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทันและตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้ด้วยว่าเราจะสามารถหาข้อมูลและสอบถามแนวทางเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องจากที่ใดได้บ้าง

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และกำหนดกรอบในการประกอบธุรกิจขององค์กรเรา

 • เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆของเราและหากมีข้อขัดแย้งกันเราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด

 • เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ ทำความเข้าใจความรับผิดชอบของเราเองและตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่

 • เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมากับความท้าทายต่างๆของเรา

 • เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

เราถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยและแจ้งเรื่องที่เป็นความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเรายังส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทำตามเราด้วย โดยเราสร้างวัฒนธรรมที่จะปกป้องการถูกตอบโต้หรือแก้แค้นต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทค ธรรมาภิบาลด้วยความสุจริต

ใครต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาลบ้าง

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและบุคคลใดก็ตามที่กระทำการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริษัทด้วย เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะให้คำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง

วิธีการใช้ดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการและข้อกำหนดเฉพาะเรื่องในส่วนต่างๆของดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานของพวกเรา นอกจากนี้พวกเราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนั้นๆด้วย ในตอนท้ายของแต่ละส่วนของดีแทคธรรมภิบาลท่านจะพบลิงค์ของนโยบายและคู่มือต่างๆที่ใช้บังคับรวมถึงลิงค์สำหรับแนวปฏิบัติ เครื่องมือในการนำไปปฏิบัติ เนื้อหาที่ใช้เพื่อการอบรม และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆอีกด้วย

ดีแทคธรรมภิบาลจะระบุข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อให้เรานำไปใช้ทำงานในแต่ละวัน และวางแนวทางให้เราปฏิบัติตามหากต้องเผชิญกับความท้าทายและเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆ เมื่อท่านมีคำถามหรือข้อกังวลท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่านหรือหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function)ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถสอบถามและขอคำแนะนำผ่าน Integrity Hotline หรือ สายด่วนธรรมาภิบาล โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ธรรมภิบาลฉบับนี้จะไม่สามารถครอบคลุมเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือเหตุการณ์ใดๆได้ทั้งหมดทุกเรื่องที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตจริงในการทำงานของเรา ความท้าทายใหม่ๆในทางธุรกิจ รวมถึงความไม่แน่นอนในตัวบทกฎหมายและการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไป ซึ่งในกรณีเหล่านี้ หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไปเช่นกัน แต่เราควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในกรณีดังกล่าวเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากการกำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมของเราแล้วหลักดีแทคธรรมภิบาลยังบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับอีกด้วย ดังนั้น ท่านควรต้องทำความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของท่าน และขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย

พวกเราในฐานะพนักงานควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวังว่าท่านจะต้อง

 • ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในระดับสูงเสมอ
 • อ่าน ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบายและคู่มือต่าง ๆ
 • แจ้งเรื่องที่น่าสงสัยหรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่ควรกังวลตามหัวข้อ “การแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้
 • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเวลาที่เหมาะสม
 • รู้ว่าควรขอแนวทางเพิ่มเติมเมื่อใดและอย่างไร
 • ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และอย่างโปร่งใสในทุกๆกระบวนการสอบสวน
 • หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆที่อาจผิดกฎหมาย ไร้จรรยาบรรณหรือทำให้ชื่อเสียงของดีแทคเสียหาย
 • ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องเผชิญและแสวงหาการฝึกอบรมรวมทั้งขอคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงๆนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำของเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นที่ผู้นำในดีแทคต้องปฏิบัติตามในฐานะพนักงานแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย

 • สร้าง“Tone from the Top” และสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามธรรมาภิบาล
 • แยกแยะและเตรียมรับมือกับประเด็นความเสี่ยงด้านจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้ และซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของทีมท่าน
 • ระบุและแจกแจงถึงแผนงานที่ต้องทำอย่างกระตือรือล้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม
 • จัดการให้ทีมงานแต่ละทีมได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องต่อพนักงาน
 • สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้พนักงานรายงานหากเจอเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่น่าสงสัยหรือควรกังวล ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลัวและรู้สึกสบายใจที่จะหยิบยกประเด็นข้อกังวลหรือที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตอบโต้หรือแก้แค้น
 • ปฎิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการตัดสินใจและกระบวนการทำงานต่างๆ
 • ส่งเสริมในเรื่องความหลากหลายทางเพศและการยอมรับความแตกต่างในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 • ใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาสรรหาพนักงาน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • หลีกเลี่ยงการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและระยะเวลาซึ่งอาจสร้างความกดดันให้พนักงานหรือคุ่ค้าทางธุรกิจเข้าไปเกี่ยวพันกับการประพฤติมิชอบและผิดจรรยาบรรณ