ทำไมเราจึงต้องมีดีแทคธรรมาภิบาล

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องทำผลงานให้ดี ตั้งเป้าหมาย และประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเราด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนร่วมงานของเรา รวมถึงจากคู่ค้าทางธุรกิจ และจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจอยู่ด้วย การประกอบธุรกิจขององค์กรเราขึ้นอยู่กับความไว้วางใจเหล่านี้ และเราสัญญาว่าเราจะดำเนินธุรกิจของเราด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลักการแล้ว ดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา และเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงสำหรับวิธีการทำธุรกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เพราะการตัดสินใจในแต่ละวันของพวกเราอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ อาจทำให้ชื่อเสียงองค์กรเราเสียหายได้แม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขหลักๆ ในการปฏิบัติตัว หรือในการประกอบธุรกิจขององค์กรเราในดีแทค ธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อกำหนด และแนวทางเฉพาะสำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตด้วย ทั้งนี้ ดีแทคธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน และตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้ด้วยว่า เราจะสามารถหาข้อมูล และสอบถามแนวทางเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องจากที่ใดได้บ้าง

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรมและกำหนดกรอบในการประกอบธุรกิจขององค์กรเรา

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกันเราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด

เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ ทำความเข้าใจความรับผิดชอบของเราเองและตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่

เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมากับความท้าทายต่าง ๆของเรา

เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

เราถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และแจ้งเรื่องที่เป็นความกังวลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตอบโต้หรือแก้แค้น

ใครต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาลบ้าง

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคน และบุคคลใดก็ตามที่กระทำการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริษัทด้วย เราคาดหวังว่าคนที่ขายสินค้าให้เรา ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆของเราจะให้คำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระดับสูงที่เราปฏิบัติตามด้วย

วิธีการใช้ดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้

หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการ และข้อกำหนดเฉพาะเรื่องในส่วนต่างๆ ของดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้ เป็นหน้าที่พื้นฐานของพวกเรา นอกจากนี้พวกเราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย ในตอนท้ายของแต่ละส่วนของ ดีแทคธรรมภิบาล ท่านจะพบลิงค์ของนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่ใช้บังคับรวมถึงลิงค์สำหรับแนวปฏิบัติ เครื่องมือปฏิบัติ เนื้อหาการอบรมและแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆอีกด้วย

ดีแทคธรรมภิบาลจะระบุไว้อย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราต้องปฏิบัติเพื่อการทำงานในแต่ละวันและวางแนวทางให้เราปฏิบัติ ถ้าเราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆและเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่านหรือหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function)ได้ตลอดเวลา เมื่อท่านมีคำถามหรือข้อกังวลนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถขอคำแนะนำผ่าน Integrity Hotline โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดีธรรมภิบาลฉบับนี้จะไม่สามารถครอบคลุมเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือเหตุการณ์ใดๆได้ทั้งหมดทุกเรื่องที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตจริงในการทำงานของเรา ความท้าทายใหม่ๆในทางธุรกิจ รวมถึงความไม่แน่นอนในตัวบทกฎหมาย และการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไปซึ่งในกรณีเหล่านี้หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แต่เราควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในกรณีดังกล่าวเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากการกำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมของเราแล้วหลักดีแทคธรรมภิบาลยังบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่มีผลใช้บังคับอีกด้วย ดังนั้นท่านควรต้องทำความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของท่านและขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย

พวกเราในฐานะพนักงานควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวังว่าท่านจะต้อง:

 • ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในระดับสูงเสมอ
 • อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบาย และคู่มือต่าง ๆ
 • แจ้งเรื่องที่น่าสงสัยหรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่ควรกังวลตามหัวข้อ “การแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้
 • พยายามเข้ารับการอบรมในเวลาที่เหมาะสม
 • รู้ว่าควรขอแนวทางเพิ่มเติมเมื่อใดและอย่างไร
 • ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และอย่างโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนทางด้านจริยธรรม
 • หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆที่อาจผิดกฎหมาย ไร้จรรยาบรรณหรือทำให้ชื่อเสียงของดีแทคเสียหาย

ผู้นำของเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นที่ผู้นำในดีแทคต้องปฏิบัติตามในฐานะพนักงานแล้ว ผู้นำดีแทคจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย:

 • ปฏิบัติตามหลักการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง “Tone from the Top” และสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบในองค์กร
 • แยกแยะและเตรียมรับมือกับประเด็นความเสี่ยงด้านจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้ และซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของทีมท่าน
 • ระบุและแจกแจงถึงแผนงานที่ต้องทำเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม
 • ดำเนินการให้ทีมงานแต่ละทีมได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
 • สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้พนักงานรายงานหากเจอเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่น่าสงสัยหรือควรกังวล ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลัวและรู้สึกสบายใจที่จะหยิบยกประเด็นข้อกังวลหรือที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตอบโต้หรือแก้แค้น ใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาสรรหาพนักงาน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลในดีแทค อย่างจริงจัง