หนึ่งในหัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาลคือ เราต้อง “แจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม(Speak Up)” ทั้งนี้ ถ้าเรามีคำถามว่าการกระทำใดๆ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ หรือเป็นไปตามหลักดีแทคธรรมภิบาลของเราหรือไม่ เราจะต้องสอบถามหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเราและหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function) เสมอ และถ้าเราเชื่อว่ามีการกระทำใดที่ขัดต่อดีแทคธรรมภิบาลหรือผิดกฎหมาย เราจะต้องกล้าที่จะทักท้วงและรายงานการกระทำที่ขัดต่อดีแทคธรรมา ภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการแจ้งและรายงานเหล่านี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถกระทำตามพันธสัญญาของดีแทคที่ว่า ดีแทคจะประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมซึ่งการแจ้งรายงานเหล่านั้นจะรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทไว้ได้ ดังนั้นหน้าที่เหล่านี้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะพนักงานของดีแทค

แน่นอนว่าในบางครั้งเราจะต้องใช้ความกล้าหาญในการเสนอตัวและแจ้งหรือรายงานประเด็นปัญหาเหล่านี้ให้คนอื่นทราบ ดังนั้นหากเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยหรือรายงานประเด็นปัญหาเหล่านี้กับหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเรา หรือรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function) เราสามารถแจ้งหรือรายงานผ่าน Integrity Hotline สายด่วนธรรมาภิบาล ซึ่งมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกคน และคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของดีแทคร้องเรียนผ่านระบบนี้ได้เสมอ ทั้งนี้ Integrity Hotline ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน โดยช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวดูแลและดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นกลาง เรื่องที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะมีการจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ช่องทางการร้องเรียนนี้เปิดรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา และให้บริการในภาษาท้องถิ่นหลายภาษา เราสามารถเลือกที่จะร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเราได้ และข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่เราจะให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้

เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง และการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้นเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสอบสวน Investigation Department ของดีแทค โดยที่การร้องเรียนใดๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทคธรรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หน่วยงาน Investigation Department จะทำหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง และในกรณีอื่นๆ จะดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้ง อนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต้องเก็บรักษาข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นไว้เป็นความลับทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆในเรื่องนี้จะมีความถูกต้อง เหมาะสมและตรงไปตรงมา

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการกำกับดูแลจริยธรรมองค์กร คือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อรักษาวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ทุกๆ กรณีหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function) จะให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจว่าควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไร ทั้งนี้ พนักงานผู้ละเมิดกฎหมายหรือดีแทคธรรมภิบาลหรือพนักงานผู้มีพฤติกรรมใดๆ อันขัดต่อนโยบายหรือคู่มือการปฏิบัติงานของดีแทคอาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างได้ เพราะว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ดีแทคเสียชื่อเสียงและนำไปสู่ความสูญเสียทางธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าว อาจทำให้ดีแทคหรือแม้แต่พนักงานที่กระทำผิดเองมีความเสี่ยงที่จะโดนค่าปรับ โดนลงโทษ และต้องชำระค่าเสียหายและในบางกรณีอาจถูกจำคุกได้

ดังนั้น ขอให้พนักงานทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านสามารถแจ้งร้องเรียนสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรือแก้แค้น ทั้งนี้ เพราะดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทำการแก้แค้นผู้สุจริตที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล