หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และกำหนดกรอบในการประกอบธุรกิจขององค์กรเรา

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกัน เราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด

เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ ทำความเข้าใจความรับผิดชอบของเราเอง และตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่

เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

เราเปิดกว้าง และตรงไปตรงมากับความท้าทายต่าง ๆ ของเรา

เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

เราถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และแจ้งเรื่องที่เป็นความกังวลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตอบโต้ หรือแก้แค้น