ဤဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် Telenor ASA ၏ Board of Directors များအဖွဲ့မှ ၁၅ရက် ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုထားသော Telenor Code of Conduct တယ်လီနောကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူရင်းကို မူတည်၍ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤဘာသာပြန်ဆိုချက်နှင့် မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာကြား တစ်စုံတစ်ရာ ချွတ်ချော်ကွဲလွဲမှုများရှိပါက နဂိုမူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗားရှင်း (English Version)သည်သာအတည် ဖြစ်သည်။