Mengapa perlunya Kod Tatalaku

Menjadi syarikat berprestasi tinggi bukan sahaja semata-mata hanya mengenai prestasi, matlamat dan pencapaian. Ia juga adalah mengenai bagaimana kita bertindak terhadap satu sama lain dan dunia di sekeliling kita. Kita mahu menjadi rakan kongsi yang dipercayai - kepada pelanggan, pemegang saham dan rakan sekerja kita, dan juga kepada Rakan Niaga kita dan komuniti di mana kita beroperasi. Perniagaan kita bergantung kepada kepercayaan ini dan kita amat komited untuk menjalankan perniagaan kita dengan cara yang bertanggungjawab, beretika dan sah. Tatalaku adalah asas budaya korporat kita dan menetapkan standard integriti yang tinggi mengenai bagaimana kita menjalankan perniagaan. Semua warga Telenor mesti mematuhi piawaian ini. Keputusan yang kita membuat setiap hari boleh mempengaruhi reputasi kita. Keputusan yang tidak diketahui, walaupun dibuat dengan niat yang terbaik, boleh merosakkan reputasi kita.

Kod Prinsip menetapkan keperluan utama untuk tatalaku kita di Telenor. Bahagian Kod termasuk keperluan dan panduan khusus untuk keadaan risiko kritikal. Kod Tatalaku membantu kita semua membuat keputusan bermaklumat dan menjelaskan di mana untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan bimbingan.

Kod Prinsip

Kod Prinsip membentuk asas budaya etika kita dan menentukan teras urusan perniagaan kita.

Kita bertindak mengikut peraturan
Kita akan sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan dan polisi kita dan, jika dalam situasi berkonflik, kita tetap akan menepati piawaian tertinggi.

Kita bertanggungjawab terhadap tindakan kita
Kita secara aktif mencari maklumat, memahami tanggungjawab kita, dan mengenali impak kita yang lebih luas terhadap masyarakat di mana kita beroperasi.

Kita telus dan jujur
Kita bersikap terbuka dan jujur tentang cabaran kita

Kita bersuara
Kita bertanya apabila ragu-ragu dan menyuarakan kebimbangan tanpa merisaukan tindak balas

Siapa yang harus mematuhi Kod ini

Kod Tatalaku harus dipatuhi semua pekerja dan semua orang yang bertindak bagi pihak Telenor, termasuk Lembaga Pengarah. Kita mengharapkan penjual, pembekal, kontraktor dan Rakan Perniagaan kita untuk turut komited kepada Kod ini dan turut menegakkan piawaian etika yang tinggi seperti yang diikuti oleh kita.

Cara menggunakan Kod ini

Empat Prinsip Kod dan keperluan khusus yang terkandung dalam Bahagian-bahagian Kod membentuk kewajipan asas kita. Keperluan tambahan dalam Polisi dan Manual kita juga mesti difahami dan dituruti. Di akhir setiap Bahagian Kod, anda akan menemui pautan ke Dasar dan Manual yang berkaitan serta pautan kepada garis panduan yang ada, alat praktikal, bahan latihan dan sumber berguna yang lain.

Kod menetapkan keperluan yang jelas untuk menguruskan operasi seharian kita dan membimbing kita dalam menghadapi cabaran dan dilema etika. Anda sentiasa boleh menghubungi pengurus atas anda atau Fungsi Pematuhan apabila anda mempunyai soalan atau keraguan. Anda juga boleh mendapatkan nasihat menggunakan Hotline Integriti, tanpa mendedahkan nama anda jika perlu.

Kod ini tidak dapat merangkumi setiap dilema atau situasi yang akan kita hadapi dalam perniagaan kita. Tetap akan terdapat cabaran perniagaan dan perkembangan undang-undang dan pengawalan yang tidak menentu. Dalam keadaan sedemikian, kita tidak terlepas daripada kewajipan untuk menegakkan standard etika yang tertinggi, tetapi kita harus mencari panduan untuk membantu kita membuat keputusan yang tepat. Seterusnya, untuk menetapkan piawaian etika kita sendiri, Kod Prinsip menghendaki kita mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda harus sentiasa membiasakan diri dengan undang-undang di mana anda beroperasi dan mendapatkan panduan dari Fungsi Undang-undang jika anda mempunyai sebarang soalan.

Apa yang diharapkan dari kita sebagai pekerja

Sebagai seorang pekerja Telenor, anda diharapkan untuk:

(a) sentiasa bertindak dengan integriti yang tinggi
(b) membaca, memahami dan mematuhi Kod, Dasar dan Manual
(c) menimbulkan sebaran isu kebimbangan atau keraguan seperti yang dijelaskan di bawah seksyen "Cara Bersuara"
(d) berusaha untuk menghadiri latihan tepat pada masanya
(e) mengetahui bila dan bagaimana untuk mendapatkan panduan lanjut
(f) bekerjasama sepenuhnya dan telus dalam semua penyiasatan pematuhan
(g) elakkan mana-mana amalan yang menyalahi undang-undang, tidak beretika atau menjejaskan reputasi Telenor

Apa yang diharapkan dari pemimpin-pemimpin kita

8.1 Pemimpin-pemimpin di Telenor bukan sahaja diharapkan untuk menuruti keperluan di atas, tetapi juga diharapkan untuk:

(a) menjadi "Suara dari Pihak Atasan" dan berkomunikasi secara kerap mengenai kepentingan pematuhan
(b) mengenalpasti dan menjangkakan keadaan-keadaan risiko pematuhan perniagaan yang menjejaskan operasi pasukan anda
(c) mengenal pasti secara proaktif tindakan yang akan mengurangkan risiko pematuhan
(d) memastikan bahawa pasukan sudah cukup terlatih dan bersedia untuk menangani dilema yang relevan dan memberikan panduan apabila perlu
(e) memupuk persekitaran pelaporan terbuka untuk memastikan semua anggota pasukan selesa menyuarakan kebimbangan tanpa kerisauan tindakan balas
(f) menggunakan piawaian integriti yang tinggi sebagai kriteria dalam proses pengambilan dan promosi
(g) mengambil bahagian aktif dalam proses pematuhan dan tadbir urus di Telenor