Telenor 1. halvår: fortsatt god vekst

Pressemeldinger:

Telenors virksomhet i første halvår 2001 er preget av fortsatt god vekst. Driftsinntektene de seks første månedene i år økte med 13,8 prosent til 19,806 milliarder kroner, og EBITDA økte med fem prosent til 4,494 milliarder kroner sammenliknet med samme periode i fjor når gevinster og tap holdes utenfor. Et uvanlig sterkt resultat før skatt på vel 12 milliarder kroner er i stor grad påvirket av salgsgevinster og nedskrivninger.

Driftsinntektene eksklusive salgsgevinster økte de seks første månedene i år med 2,395 milliarder kroner, eller 13,8 prosent i forhold samme periode i fjor. I andre kvartal er økningen 988 millioner kroner, eller 10,9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Veksten var størst innen mobilvirksomheten.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) var i første halvår på 4,494 milliarder kroner når gevinster og tap holdes utenfor. Dette er en vekst på fem prosent, eller 215 millioner kroner sammenliknet med første halvår i fjor. “Den underliggende driften viser en sterkere vekst, siden Telenor-konsernet har økt satsingene knyttet til utvikling av ny virksomhet innen områdene mobil, Internett og bredbåndstjenester,” sier konsernsjef Tormod Hermansen. “Veksten innen mobilvirksomheten er spesielt sterk. Vi har nå over 5,7 millioner mobilabonnenter når vi regner inn vår forholdsmessige andel i de selskapene vi har eierandeler i. Vi er også fornøyd med at vi har opprettholdt en markedsandel på 73 prosent for fasttelefoni i Norge,” sier HermansenTelenor har i andre kvartal funnet det riktig å foreta nedskrivninger, i hovedsak goodwill, på enkelte utenlandsinvesteringer. Nedskrivningene er på vel ni milliarder kroner, hvorav 7,5 milliarder kroner gjelder Sonofon i Danmark. “Nedskrivningene er gjort til antatt virkelig verdi og skyldes verdifall i relevante markeder og justering av våre forventninger til inntjeningspotensialet,” sier konsernsjef Hermansen. I tillegg til Sonofon er de største nedskrivningene gjort i Telenordia AB og Scandinavia Online AB i Sverige og i enkelte utenlandske Internett-selskaper.Som følge av salget av Telenors andeler i VIAG Interkom i Tyskland og Esat Digifone i Irland er Telenors balanse vesentlig styrket. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av første halvår 10,9 milliarder kroner, en reduksjon på 29,6 milliarder kroner siden årsskiftet. Salgsgevinstene på drøye 21 milliarder kroner fra Telenors tidligere tyske og irske investeringer har sterkt bidratt til at resultatet før skatt er på hele 12 milliarder kroner, til tross for de betydelige nedskrivningene. Gjeldsreduksjonene og styrkingen av balansen har satt Telenor i en bedre økonomisk posisjon enn mange andre teleselskaper.Med virkning fra 1. juli er det foretatt visse justeringer i Telenors organisasjon. Den finansielle rapporteringen skjer allikevel av praktiske årsaker fortsatt etter gammel organisasjon. Telenors kjernevirksomhet er nå organisert i fire forretningsområder: Telenor Mobile (mobilvirksomheten), Telenor Network Services (fastnettvirksomheten), Telenor Residential (privatmarkedet) og Telenor Business Solutions (bedriftsmarkedet). Telenor Media (katalogvirksomheten), Bravida (installasjonsvirksomheten), EDB Business Partner (outsourcing og softwareutvikling) og Itworks (rådgivning og integrerte IKT-løsninger) regnes som relatert virksomhet. Telenor Satellite Networks, Telenor Satellite Mobile, Teleservice, og en del andre virksomheter, herunder FoU, er organisert som egne enheter direkte under Telenor ASA.
Til redaksjonen:


- Halvårsrapporten og presentasjonene som brukes under pressekonferansen vil bli gjort tilgjengelig på

www.telenor.no